Bekendmakingen

Alle gemeentelijke reglementen en verordeningen worden naast de schriftelijke aanplakking aan het gemeentehuis ook digitaal bekendgemaakt.

Reglementen en verordeningen van gemeenteraad, college en burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden (art. 285 ev. decreet lokaal bestuur).

Klacht indienen tegen genomen besluiten van het Lokaal Bestuur en Openbaarheid van Bestuur (klik op groene tekst).

Agenda's en beslissingen van zittingen van de zoneraad van Hulpverleningszone 1 kan je via deze link raadplegen.
Agenda's en beslissingen van zittingen van de politieraad van Politiezone Het Houtsche kan je via deze link raadplegen.

Bekendmakingen oprichtingsakten en statuten in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur dat in voege gaat op 1 januari 2019 (bepaald in artikel 286 § 1):

Omgevingsvergunningen: beslissing

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 09/04/2019 Paul Demarest - Bergenstraat 4 - 8210 Zedelgem
18/04/2019 09/04/2019 Boncor - 't Westhof - Groenestraat 175 - 8210 Zedelgem
06/06/2019 09/05/2019 Vanhove Cleaning - De Arend 17 - 8210 Zedelgem
20/12/2019 17/12/2019 Slabbinck-Govaert - Dr. Adriaensstraat 17
20/12/2019 17/12/2019 Delobelle - Veldegemsestraat 123
20/12/2019 17/12/2019 Van Massenhove-Renders - Oude Ieperweg 32
27/12/2019 17/12/2019 BVBA VIZI
27/12/2019 17/12/2019 NV BNP Paribas Fortis
27/12/2019 17/12/2019 De heer Vandenberghe Cyriel
15/01/2020 07/01/2020 Vandaele - Acaciastraat
15/01/2020 07/01/2020 Callewaert - Brugsestraat 130
15/01/2020 07/01/2020 Decomble - Lindestraat 69
15/01/2020 07/01/2020 Dupon - Pierlapont
15/01/2020 07/01/2020 Ghimlo - Autobaan 6
15/01/2020 07/01/2020 Patic - Koning Albertstraat 23

Reglementen

Datum publicatie Datum beslissing
18/04/2019 Publieke inspraak plan-MER Stroomgebied-beheersplannen 2022-2027
02/12/2019 28/11/2019 Premiereglement voor het beveiligen van de woning
02/12/2019 28/11/2019 Subsidieregl. over afkoppelen van hemel- en afvalwater van bestaande gebouwen in zones met afzonderlijke afvalwaterriool (2DWA-riolering) ...
02/12/2019 28/11/2019 Reglement op de plaatsing van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater door Riopact
02/12/2019 28/11/2019 Subsidiereglement voor Zedelgemse sportclubs
02/12/2019 28/11/2019 Reglement op de huwelijksplechtigheden
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentelijke activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op het gebruik van het openbaar domein – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentebelasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op de afgifte van administratieve stukken – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Aanvullende belasting op de personenbelasting – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) of op een openbare weg met blauwe zone reglementering van motorvoertuigen – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op het parkeren in een zone voor bewonersparkeren – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentebelastingen – Opcentiemen op de onroerende voorheffing – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentebelastingen – Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen – Aanslagjaren 2020 - 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw of verbouwing – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Belasting op de vergunning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Retributiereglement op de verkoop van toeristische en lokaalhistorische publicaties, promotiemateriaal en gegidste bezoeken - Toevoeging
02/12/2019 28/11/2019 Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
02/12/2019 28/11/2019 Gemeentebelastingen – Private verblijfsgelegenheden die niet tot hoofdverblijf dienen – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven – Aanslagjaren 2020 – 2025
02/12/2019 28/11/2019 Huishoudelijk reglement lokaal overleg kinderopvang
24/12/2019 19/12/2019 Administratief reglement vaststelling verwaarlozing
24/12/2019 19/12/2019 Administratief reglement vaststelling leegstand
24/12/2019 19/12/2019 Belasting op het weghalen van afvalstoffen - Aanslagjaren 2020 – 2025
24/12/2019 19/12/2019 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter - Aanslagjaren 2020 -2025
24/12/2019 19/12/2019 Belasting op de melding en/of omgevingsvergunningsaanvragen voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, vegetatiewijzigingen of kleine landschapselementen, kleinhandelsactiviteiten
24/12/2019 19/12/2019 Belasting op de leegstand van woningen en gebouwen – Aanslagjaar 2020 – 2025
24/12/2019 19/12/2019 Belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten - Aanslagjaren 2020 - 2025