Maak een afspraak

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons

Gemeente Zedelgem respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring willen wij transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat we met deze persoonsgegevens doen. Lees deze privacyverklaring aandachtig, want het bevat belangrijke informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer u een gezinsaccount aanmaakt, wanneer u inschrijft voor een activiteit of een dienst aanvraagt via het digitaal loket of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat gemeente Zedelgem de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen slechts voor de goede werking van de gemeentelijke dienstverlening worden verwerkt. 

Eens u een bepaalde dienst bij ons hebt afgenomen kunnen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u verder te informeren over diensten die in overeenstemming zijn met onze reeds bestaande relatie. 

Een persoonsgegeven is elke informatie over een natuurlijk persoon die toelaten om iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Een persoonsgegeven kan zo zijn de naam van een persoon, een foto, telefoonnummer, code, wachtwoord, bankrekeningnummer, e-mail adres, enz. 

Website Gemeente Zedelgem

Via het gebruik van onze website kunnen wij de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u zelf verstrekt

  Als website bezoeker kan u zich inschrijven voor de nieuwsbrief Vrije Tijd. Hiervoor moet u een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan u zelf eigenaar bent. Verder geeft u uw voornaam en familienaam op. 
  Op de website kunt u ook een gezinsaccount aanmaken om via dit account in te schrijven voor activiteiten van de jeugddienst, sportdienst, etc. 

  Gemeente Zedelgem registreert alle persoonsgegevens die via de website worden meegedeeld in databanken die toebehoren aan de verantwoordelijke diensten. Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de verwerking van de aanvragen ingediend via de website. 

  Gemeente Zedelgem maakt gebruik van recruteringssoftware met het vinden van een geschikte kandidaat als doel zodat openstaande vacatures zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingevuld. Deze verwerking heeft betrekking op Persoonlijke identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-
  mailadres, en andere contactgegevens zoals geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, geslacht, academisch) Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en professionele en andere ervaring. Eventuele persoonlijkheidstesten, referenties …

 2. Automatisch verzamelde informatie

  Telkens u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

  Gemeente Zedelgem deelt de persoonsgegevens die via de website worden meegedeeld slechts aan derde partijen mee, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten die hen worden toevertrouwd en enkel voor de doeleinden van deze uitvoering.

Bewaren van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Uw persoonsgegevens worden bij ons bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat betreft de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u bent ingeschreven. Om uit de database te worden verwijderd kan u zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens gerelateerd aan de sollicitatieprocedures worden maximaal 1 jaar na de eerste inschrijving bijgehouden tenzij er specifiek vermelding is van een wervingsreserve met een andere termijn.

Doorgifte aan derde partijen

Gemeente Zedelgem geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, er machtigingen van toepassing zijn of u uw toestemming heeft gegeven. Indien wij voor het uitvoeren van een taak beroep doen op een onderaannemer dan mag deze uw gegevens slechts verwerken binnen het kader van de afgesproken opdracht. Om dit te garanderen worden verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partijen.

Onze website bevat ook “sociale media-knoppen“ van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google Plus. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. De widgets worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf, gemeente Zedelgem heeft hierop dan ook geen verdere controle. Wij raden u daarom aan de gebruiksvoorwaarden en privacy policies van deze sociale netwerken te raadplegen.

Voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van sollicitatieprocedures maakt Gemeente Zedelgem alsook gebruik van een verwerker.

Uw rechten

Wanneer persoonsgegevens over u worden verwerkt heeft u bepaalde rechten ten opzichte van deze rechten.

 1. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via de website, zal voor sommige verwerkingen gevraagd worden of u uw toestemming wil geven voor de verwerking van deze gegevens door Gemeente Zedelgem. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking terug in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. 

 2. Recht om uw persoonsgegevens in te kijken
  U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Gemeente Zedelgem over u verwerkt. Wanneer u uw recht op inzage uitoefent zal Gemeente Zedelgem u een zo volledig mogelijk overzicht bezorgen van uw persoonsgegevens. 

 3. Recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren
  Indien uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u steeds recht om deze te laten verbeteren. Gemeente Zedelgem zal uw gegevens dan wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen in zoverre de wet dit toelaat. 

 4. Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
  Indien u vermoedt dat Gemeente Zedelgem bepaalde persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, dan kan u vragen om deze te verwijderen. 

 5. Recht om u te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens
  Indien u het niet eens bent met de manier waarop Gemeente Zedelgem bepaalde persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u zich daartegen verzetten. Dit verzet zal worden ingewilligd, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.

 6. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  U heeft het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Gemeente Zedelgem over te dragen aan uzelf of rechtstreeks aan een derde partij, in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.

 7. Recht om klacht in te dienen
  Indien u van mening bent dat het gemeentebestuur van Zedelgem niet voldoet aan de geldende Belgische en Europese privacywetgeving heeft u ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, nl. de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 8. Rechten uitoefenen
  Wanneer u één van uw rechten wenst uit te oefenen kan u een e-mail versturen naar privacy@zedelgem.be. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen.

Wijziging aan deze privacyverklaring

Alle wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gepubliceerd op deze website, zodat u steeds op de hoogte bent welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor die worden gebruikt. Uw gebruik van de website na de wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de herziene versie van deze privacyverklaring.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring kan u zich steeds richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming.  

E-mail: privacy@zedelgem.be

Gemeente Zedelgem
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
T 050 28 83 30 - F 050 20 82 28