Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons

Gemeente Zedelgem respecteert uw online privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. 

In deze privacyverklaring willen wij transparant zijn omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat we met deze persoonsgegevens doen. Lees deze privacyverklaring aandachtig, want het bevat belangrijke informatie. 

Welke persoonsgegevens verzamelen we en verwerken we op de website?

Een persoonsgegeven is elke informatie over een natuurlijk persoon die toelaten om iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. Een persoonsgegeven kan zo zijn de naam van een persoon, een foto, telefoonnummer, code, wachtwoord, bankrekeningnummer, e-mail adres, enz. 

Eens u een bepaalde dienst bij ons hebt afgenomen kunnen wij uw contactgegevens ook gebruiken om u verder te informeren over diensten die in overeenstemming zijn met onze reeds bestaande relatie. 

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen slechts voor de goede werking van de gemeentelijke dienstverlening worden verwerkt.

1. Informatie die u aan ons verstrekt

Als website bezoeker kan u zich inschrijven voor de nieuwsbrief Vrije Tijd. Hiervoor moet u een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan u zelf eigenaar bent. Verder geeft u uw voornaam en familienaam op. 
Op de website kunt u ook een gezinsaccount aanmaken om via dit account in te schrijven voor activiteiten van de jeugddienst, sportdienst, etc. 

Gemeente Zedelgem registreert alle persoonsgegevens die via de website worden meegedeeld in databanken die toebehoren aan de verantwoordelijke diensten. Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de verwerking van de aanvragen (bijvoorbeeld het digitaal loket) ingediend via de website. 

Inhoud van communicatie met ons (per e-mail, telefoon of brief, social media). Het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten.

Gemeente Zedelgem houdt contactgegevens bij van prospects en (vroegere, huidige en toekomstige) leveranciers of partners. Dit heeft voornamelijk betrekking op naam, voornaam en professionele informatie zoals functie binnen de onderneming en emailadres.

Gemeente Zedelgem maakt gebruik van recruteringssoftware met het vinden van een geschikte kandidaat als doel zodat openstaande vacatures zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingevuld. Deze verwerking heeft betrekking op Persoonlijke identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, en andere contactgegevens zoals geboorteplaats, geboortedatum, leeftijd, geslacht, academisch) Curriculum vitae, informatie over opleiding, stages en professionele en andere ervaring. Eventuele persoonlijkheidstesten, referenties …

Indien u een account aanmaakt bij het kopen van tickets, zowel online, telefonisch of aan de balie verzamelen wij uw Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, persoonlijke interesses...

2. Automatisch verzamelde informatie

Telkens u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie policy.

Gemeente Zedelgem deelt de persoonsgegevens die via de website worden meegedeeld slechts aan derde partijen mee, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten die hen worden toevertrouwd en enkel voor de doeleinden van deze uitvoering.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

1. Informatie die u aan ons verstrekt

Contactgegevens van prospects, relaties, partners en dergelijke worden bijgehouden en verwerkt om eventuele samenwerkingen en opportuniteiten mogelijk te maken. Deze gegevens worden verzameld op grond van toestemming.

Contactgegevens van sollicitanten (en de andere gegevens die wij verkrijgen gedurende de sollicitatieprocedure) worden bijgehouden met als doel het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Met uw toestemming worden deze gegevens verwerkt voor voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens

U kan uw toestemming steeds aanpassen of intrekken overeenkomstig de bepalingen hieronder.

Bij de aankoop van tickets gebruiken wij uw informatie:

 • Voor het contacteren via mail of telefoon bij een wijziging of afgelasting van een voorstelling. Zo bent u snel op de hoogte en kan u dit een verloren verplaatsing besparen.
 • Om u verder op de hoogte te houden van soortgelijke activiteiten/evenementen.
 • Voor het eventueel opnieuw versturen van tickets (per post of mail), wanneer u die verloren bent
 • Voor de veiligheid tijdens het evenement: op die manier weten we wie er in de zaal is bij een noodsituatie
 • Voor het analyseren van informatie zodat we u, en algemeen de consument, beter zouden begrijpen. We doen dit om betere beslissingen te kunnen nemen inzake onze diensten, reclame, producten en inhoud, gebaseerd op een gedetailleerder beeld van hoe onze klanten onze huidige diensten gebruiken, en om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Indien u niet langer op de hoogte wenst te worden gehouden kan u dit steeds aan ons kennisgeven.

2. Technische gegevens en cookies

Technische gegevens worden door ons via de website ingezameld en verwerkt voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van onze dienstverlening naar u toe. Wij verwerken deze technische gegevens op basis van het algemeen belang om onze dienstverlening te verbeteren.

Bewaren van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Uw persoonsgegevens worden bij ons bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat betreft de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u bent ingeschreven. Om uit de database te worden verwijderd kan u zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.

Bij de aankoop van tickets worden uw gegevens bewaard bij onze leverancier van het gebruikte ticketsysteem.

Data verkregen via de website (contactformulier) wordt bijgehouden zolang als noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Persoonsgegevens gerelateerd aan de sollicitatieprocedures worden maximaal 1 jaar na de eerste inschrijving bijgehouden tenzij er specifiek vermelding is van een wervingsreserve met een andere termijn.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Gemeente Zedelgem behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De gemeente beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. De gemeente maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Uw gegevens zijn adequaat beveiligd conform de geldende privacywet- en regelgeving. De door u verstrekte persoonsgegevens  staan op servers die zich in gecontroleerde en beveiligde omgevingen.

Onverminderd de voormelde inspanningen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds een risico is verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens over het internet. Wij kunnen dan ook de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Doorgifte aan derde partijen

Gemeente Zedelgem geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, er machtigingen van toepassing zijn of u uw toestemming heeft gegeven. Indien wij voor het uitvoeren van een taak beroep doen op een onderaannemer dan mag deze uw gegevens slechts verwerken binnen het kader van de afgesproken opdracht. Om dit te garanderen worden verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partijen.

Voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van sollicitatieprocedures maakt Gemeente Zedelgem alsook gebruik van een verwerker.

Bij het bestellen van de tickets wordt er gebruik gemaakt van een ticketnetwerk, deze leverancier bundelt de krachten. In het kader van een opdrachtencentrale onder culturele organisaties is dit netwerk opgestart. Dit biedt voor de aangesloten organisaties diverse voordelen in het aanbieden van een professioneel ticketsysteem naar de gebruiker toe. Uw gegevens (contactgegevens) worden opgeslagen in dit ticketnetwerk. Volgende organisaties maken gebruik van dit ticketnetwerk: In&Uit Brugge (Brugge Plus vzw), KAAP, Symfonieorkest Vlaanderen, MAfestival, Musea Brugge, Cultuurcentrum Brugge, Concertgebouw Brugge, MOOOV, Uitloket Oostende, MuZee, CC De Grote Post, Toerisme Oostende, TaZ, CC Mechelen, Uit in Mechelen, Musea Mechelen, OC De Kleine Beer (Beernem), CC De Schakel (Waregem), CC De Brouckère (Torhout), GC De Groene Meersen (Zedelgem), Dienst Cultuur en Toerisme Zedelgem, Staf Versluys Centrum (Bredene), Internationale Taptoe Vlaanderen.

Enkel uw contactgegevens worden gedeeld binnen dit netwerk. Echter mogen die gegevens enkel gebruikt worden wanneer een ticket aangekocht wordt bij desbetreffende organisatie.

Soms verkoopt Gemeente Zedelgem tickets in naam van derde partijen (organisatoren). Wij bezorgen enkel uw contactgegevens aan de organisator van het evenement waarvoor u tickets kocht. De organisator gebruikt uw gegevens voor marketingdoeleinden. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de desbetreffende organisatoren te raadplegen op hun website.

Uw rechten

Wanneer persoonsgegevens over u worden verwerkt heeft u bepaalde rechten ten opzichte van deze rechten.

 1. Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via de website, zal voor sommige verwerkingen gevraagd worden of u uw toestemming wil geven voor de verwerking van deze gegevens door Gemeente Zedelgem. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking terug in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. 
 2. Recht om uw persoonsgegevens in te kijken
  U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Gemeente Zedelgem over u verwerkt. Wanneer u uw recht op inzage uitoefent zal Gemeente Zedelgem u een zo volledig mogelijk overzicht bezorgen van uw persoonsgegevens. 
 3. Recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren
  Indien uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u steeds recht om deze te laten verbeteren. Gemeente Zedelgem zal uw gegevens dan wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen in zoverre de wet dit toelaat. 
 4. Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen
  Indien u vermoedt dat Gemeente Zedelgem bepaalde persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, dan kan u vragen om deze te verwijderen. 
 5. Recht om u te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens
  Indien u het niet eens bent met de manier waarop Gemeente Zedelgem bepaalde persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u zich daartegen verzetten. Dit verzet zal worden ingewilligd, tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.
 6. Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  U heeft het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt aan Gemeente Zedelgem over te dragen aan uzelf of rechtstreeks aan een derde partij, in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.
 7. Recht om klacht in te dienen
  Indien u van mening bent dat het gemeentebestuur van Zedelgem niet voldoet aan de geldende Belgische en Europese privacywetgeving heeft u ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit, nl. de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 8. Rechten uitoefenen
  Wanneer u één van uw rechten wenst uit te oefenen kan u een e-mail versturen naar privacy@zedelgem.be. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen.

Wijziging aan deze privacyverklaring

Alle wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gepubliceerd op deze website, zodat u steeds op de hoogte bent welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor die worden gebruikt. Uw gebruik van de website na de wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de herziene versie van deze privacyverklaring.

Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring kan u zich steeds richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming.  

E-mail: privacy@zedelgem.be

Gemeente Zedelgem
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
T 050 28 83 30 - F 050 20 82 28