Luchtfoto dorpskern

Beleidsplan Ruimte Zedelgem

4 juni 2024

De gemeente werkt momenteel aan de opmaak van het beleidsplan ruimte Zedelgem. Dit is de opvolger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan is:

  • Strategisch en speelt in op lange termijn evoluties en de belangrijkste ontwikkelings- en veranderingsopdrachten;
  • Dynamisch en kan omgaan met onzekerheid en inspelen op onverwachte gebeurtenissen of kansen;
  • Realisatiegericht en slagkrachtig, beleidskeuzes werken door op het terrein.

Het ruimtelijk beleidsplan bestaat uit twee soorten documenten: een strategische visie en één of meerdere beleidskaders. De strategische visie geeft een lange termijn toekomstbeeld van de gemeente, waarin de grote krachtlijnen van het ruimtelijk beleid worden bepaald. Dit staat niet gelijk aan “alles vastleggen”, maar wel aan het maken van keuzes over essentiële zaken zoals bijvoorbeeld de open ruimte open houden.

Publieke raadpleging en infomoment

Voor onze gemeente is een eerste versie van de strategische visie afgerond onder de vorm van een zogenaamde conceptnota. Van 1 juni 2024 tot en met 31 juli 2024 vindt een publieke raadpleging van dit document plaats. Gedurende die periode kan je reacties indienen, aanvullingen doen, suggesties formuleren enz. 

Reacties, suggesties of opmerkingen kunnen via mail ook gestuurd worden, mail naar ruimte@zedelgem.be of per brief gericht aan het College van burgemeester en schepenen (Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem).

De conceptnota ligt ook ter inzage op het gemeentehuis en kan digitaal op de gemeentelijke website geraadpleegd worden.

Om meer duiding bij de nota te geven, wordt een infomoment georganiseerd op 11 juni 2024 in dienstencentrum De Braambeier (Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem) om 19u30.

In latere fases zal de strategische visie als fundament dienen voor het verder uitwerken en afronden van beleidskaders, die specifiek en diepgaander gericht zullen zijn op één bepaald thema of gebiedsdeel. Dit worden uiteindelijk de operationele actieprogramma’s. Nu wordt dus de basis gelegd voor het ruimtelijk beleid van de komende jaren.