Windmolens die draaien in het midden van de zee.

Actualiteit Ventilus, reactie gemeentebestuur Zedelgem op 16/05/2023

16 mei 2023

De gemeente wenst vooreerst mee te geven dat het voor haar onmogelijk is om een grondig gemotiveerd advies te geven omdat het dossier zeer complex is en omdat de tijdspanne bijzonder kort was. Zo moesten er 4.066 pagina’s verwerkt worden in 33 kalenderdagen.

De gemeente verleent ongunstig advies en haalt hierbij vooral volgende zaken aan:

  • het aspect van de gelijkstroom technologie werd niet meegenomen in het MER rapport als te onderzoeken uitvoeringsalternatief. Gelijkstroom zou beter zijn voor de gezondheid en de gezondheid van haar burgers is voor het gemeentebestuur de eerste prioriteit;
  • het document dat 4.066 pagina’s bevat, bevat nagenoeg geen juridisch bindende bepalingen die zekerheid kunnen bieden voor de burger. We denken hierbij aan de exacte ligging van het tracé, het meten en het handhaven van de 0.4 micro tesla norm, de compensatieregeling de verbodsbepalingen ter hoogte van het traject, de landschappelijke inkleding,… De problemen worden vooruit geschoven naar het vergunningsniveau. Dat betekent dat we tot situaties kunnen komen waarbij de burgers overgeleverd worden aan Elia. We eisen een strenger GRUP met bindende bepalingen die alle waarborgen en eisen voorziet waaraan het project zal moeten voldoen;
  • als de lijn er toch komt neemt de gemeente wel nota van de logische keuze voor een ondergronds traject op haar grondgebied die qua afstand voor haar een absoluut minimum is en stelt bijkomend de vraag naar verdere optimalisatie.

Meer info en updates over Ventilus op www.zedelgem.be/ventilus