Duiding rond het project Ventilus

Met het project ‘Ventilus’ creëert de Vlaamse Overheid samen met Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een sterk West-Vlaams elektriciteitsnet dat het transport van hernieuwbare energie vanop de zee en op het land mogelijk maakt.
Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de start- en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ventilus' goed. Iedereen kan nu de nota’s raadplegen.

Het plan dat vandaag wordt voorgesteld is een startnota en ligt nog niet vast.

Belangrijk voor de inwoners van de gemeente Zedelgem:

  • Zij kunnen de startnota waarin een voorstel van traject dat door de gemeente Zedelgem loopt inzien bij het omgevingsloket in het gemeentehuis (tijdens de openingsuren). 
  • De gemeente Zedelgem zal in de komende weken alle input en commentaren van haar inwoners bundelen. Gelieve daarom een kopie van uw eventueel bezwaar (zie punt hieronder) te mailen naar ventilus@zedelgem.be 
  • OPGELET: burgers moeten hun reacties overmaken aan het departement omgeving Vlaanderen voor 27/6/2019 via het formulier 'indienen bezwaar' te vinden op volgende link  https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Indienen-bezwaar 
  • Op donderdag 6 juni 2019 vindt een infomarkt plaats in De Groene Meersen (zaal Wilgenmeers) van 16.00 tot 20.00 u. waar het project 'Ventilus' toegelicht wordt, alle informatie ter beschikking is en waar de burgers vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen geven. 
  • De gemeente zal een onafhankelijke expert aanstellen die in samenwerking met de betrokken diensten de nodige technische afwegingen maakt, voorstellen formuleert  en alle input van de burgers verzamelt en verwerkt tegen eind juni.
  • Tenslotte gaat het lokaal bestuur een weloverwogen standpunt over de startnota kunnen formuleren aan de Vlaamse overheid.
  • Het lokaal bestuur zal het standpunt dat aan de Vlaamse overheid geformuleerd zal worden communiceren naar de Zedelgemse burgers: zie ook de open bewonersbrief hieronder te vinden bij Documenten.

Op 20 december 2019 nam de Vlaamse Regering akte van de tweede procesnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus. Daarin staat omschreven hoe het verdere planproces voor Ventilus zal verlopen. De nota zoomt vooral in op hoe er zal omgegaan worden met de vele inspraakreacties die werden ontvangen tijdens de publieke raadpleging. In bijlagen voegen we informatieve teksten van Ventilus toe. 
De procesnota zelf vindt u op: https://www.ventilus.be/p/Procesnota2

Meer info op www.ventilus.be en www.omgevingvlaanderen.be.

Een link naar de Ventilus-nieuwsbrief vind je hier

 

UPDATE op datum van 31/05/2021

Ventilus verstuurde een nieuwe nieuwsbrief met daarin informatie die een nieuwe stand van zaken geeft over het project Ventilus. 

 

UPDATE op datum van 15/09/2020

Gemeenten schrijven gezamenlijke brief aan de Vlaamse en de Federale regering over het project Ventilus

Afgelopen week hebben de West-Vlaamse steden en gemeenten Brugge, Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem een gezamenlijke brief gestuurd naar de Vlaamse en Federale regering over het project Ventilus. Dit vanuit de verantwoordelijkheid ten opzichte van de inwoners en hun bekommernissen. De vaststelling is immers dat een aantal geopperde alternatieven vanuit de actiecomités onvoldoende onderzocht geweest zijn door de verschillende onderzoeksplatformen. Dit onder meer omdat hiervoor te weinig tijd is.

Daarom stellen de steden en gemeenten Brugge, Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, Wingene en Zedelgem samen formeel volgende vragen aan de Vlaamse en Federale overheid:

  • Kan er tijd vrijgemaakt worden om verder onderzoek te doen naar de alternatieve voorstellen van de actiecomités? 
  • Kan het tijdsvenster verruimd worden om extra kennis te verwerven bij een mogelijk gebruik van gelijkstroom in het Ventilus-project? 

De brief kan je lezen in bijlage en werd naar vier overheidsinstanties verstuurd. Dit betreft een actie van de betreffende burgemeesters, geen stap in de procedure.

De gemeenten zullen samen hun bevolking inlichten als ze reactie krijgen vanuit de Vlaamse en Federale regering.