Ventilus

Met het project ‘Ventilus’ creëert de Vlaamse Overheid samen met Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, een sterk West-Vlaams elektriciteitsnet dat het transport van hernieuwbare energie vanop de zee en op het land mogelijk maakt.

UPDATE dd 7/12/2023: Bodemonderzoeken Ventilus

De gemeente werd door Elia op de hoogte gebracht van het feit dat in de periode december - april in hun opdracht op bepaalde locaties bodemonderzoeken uitgevoerd zullen worden in het kader van het Ventilus project. De gemeente ontving van Elia onderstaande informatie.

Elia geeft aan dat deze bodemonderzoeken worden uitgevoerd om zich technisch voor te bereiden in het kader van Ventilus en meer te weten te komen over de samenstelling van de bodem, de aanwezigheid van andere nutsleidingen in de bodem, de stand van het grondwater… Deze bodemonderzoeken zijn onderdeel van een breed onderzoek dat op diverse plaatsen in Vlaanderen wordt uitgevoerd.

Het betreft verschillende onderzoeken waarvan de uitvoering kan gebeuren in verschillende fasen.

In Zedelgem zullen mogelijks de volgende onderzoeken uitgevoerd worden:

  1. Aanduiden boorlocaties: voor de werken starten worden de boorlocaties gecontroleerd op nutsleidingen en aangeduid met markeringen.
  2. Grondsondering (CPTE): bij een grondsondering wordt een ijzeren staaf diep in de grond gedreven. Aan de hand van de weerstand die de staaf ondervindt kan de soort grond worden afgeleid. Een grondsondering neemt een paar uur tot een dag in beslag. Indien nodig zal er vooraf een tijdelijke toegang aangelegd worden met stalen rijplaten die nadien terug wordt verwijderd.
  3. Grondboring: bij een grondboring wordt er een staal genomen van de ondergrond en wordt deze in een later stadia geanalyseerd in het labo. Een grondboring neemt ongeveer een dag in beslag. Indien nodig zal er vooraf een tijdelijke toegang aangelegd worden met stalen rijplaten die nadien terug worden verwijderd. Aan de hand van dit onderzoek worden de eigenschappen van de grond geanalyseerd.
  4. Proefsleuf: 2m lang, 50cm breed, 1,5m diep
  5. Peilbuis: een peilbuis zal handmatig geplaatst worden tot 3,5m diep

De bodemonderzoeken zullen vooral gebeuren op openbaar domein. Het overzicht van de locaties en welk onderzoek exact zal gebeuren werd in een document overgemaakt (zie onderaan deze pagina als bijlage).

Indien er bodemonderzoeken nodig zijn op privéterrein zal Elia apart contact opnemen met de eigenaar. Bij de werken op openbaar domein zal men bewonersbrieven bussen.

De onderzoeken op de verschillende locaties zullen uitgevoerd worden van midden december tot einde maart. 

Deze boringen zijn dus geen aanvang van werken aan de Ventilus hoogspanningslijn die men wil voorzien. Voordat men tot de eventuele realisatie van het Ventilus project kan overgaan, is het nog steeds zo dat er eerst een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering dat de aanleg van de hoogspanningslijn eerst mogelijk moet maken.