Het lokaal bestuur bij de voorstelling van het visie- en beleidsplan & 10-actiepuntenplan lokale economie voor bewerken.

Zedelgem stelt visie- en beleidsplan & 10-actiepuntenplan lokale economie voor

11 maart 2022

Gemeente Zedelgem stelt samen met haar lokale handelaars en ondernemers nieuw 10- actiepuntenplan “Zedelgem Verbindt.Onderneemt. Beleeft” voor

Het 10-puntenplan is het bevatte resultaat van een studie en doorwerkt participatietraject dat de gemeente samen met lokale handelaars en ondernemers heeft doorlopen en waarbij een gedragen visie ontwikkeld werd om nu verder concreet aan de slag mee te gaan. Het uitrollen van 10 acties moet de lokale economie in groot-Zedelgem,in elke deelgemeente, flankeren en versterken.

 Schepen van lokale economie Ann Devriendt en burgemeester Annick Vermeulen: “Het gemeentebestuur engageerde zich bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 tot het opstellen van een Visie- en Beleidsplan Lokale Economie en nam hiervoor het studiebureau ‘Urban Impact’ onder de arm. Onder het motto “Zedelgem Verbindt.Onderneemt.Beleeft” werd een stappenplan opgemaakt waarbij studiebureau en gemeente een campagne start(t)en om haar lokale handelaars,  ondernemers en belangrijke stakeholders te bevragen en te laten participeren, dit met als doel het in kaart brengen van de sterktes, de zwaktes, opportuniteiten en kansen om zo te komen tot een gedragen visie en beleidsplan. We zijn dus blij om vandaag het resultaat van dit traject te kunnen voorstellen en er meteen verder mee aan de slag te kunnen. De handelskernen en het ondernemerschap in onze gemeente zijn absolute troeven, gedragen door gedreven handelaars en ondernemers elk gespecialiseerd en gemotiveerd in hun vak, product of discipline. Een zeer concrete actie en investering ter ondersteuning van dit netwerk door de gemeente, is de aanstelling van een deskundige medewerker lokale economie bij de gemeente waarvoor de aanwervingsprocedure lopende is.”

Verloop, stappenplan uitgevoerde studie en participatie van Zedelgemse lokale handelaars en ondernemers

De opmaak van het visie- en beleidsplan werd aangevat met een analysefase en uitgebreide rondvraag bij inwoners en ondernemers. In totaal werden zo’n 668 enquêtes geheel of gedeeltelijk ingevuld. Tijdens de bevraging werd er gepolst naar een reeks topics die gerelateerd zijn aan het economisch beleid (mobiliteit, openbare ruimte, leegstand, inrichting kernen, communicatie,...).

Na verwerking van de resultaten is gebleken dat de vaakst voorkomende ideeën, opmerkingen of suggesties tot 5 belangrijke thema’s herleid konden worden:

1.  Dienstverlening

2.  Detailhandel

3.  Ruimte & bedrijvigheid

4.  Mobiliteit & bereikbaarheid

5.  Toerisme & recreatie

Deze thema’s vormden het vertrekpunt voor de beleidsvisie van de gemeente rond handel en lokale economie. De belangrijkste uitdaging lag in het omzetten van een visie naar ideeën in de praktijk. Met de medewerking van 57 ondernemers uit de verschillende deelgemeenten werden 2 actie-workshops uitgewerkt waar op een kritisch constructieve manier nagedacht werd over de toekomst van economie en lokale handel in Zedelgem.

Tijdens de eerste workshop werden 340 ideeën gegenereerd, de ene al concreter dan de andere. Deze ideeën werden door URBAN-IMPACT omgezet naar een aantal concrete cases / scenario’s die volgens hen het meeste impact zullen hebben op het lokale handelsklimaat in Zedelgem. De cases werden geselecteerd op haalbaarheid, kostprijs en draagvlak en vormden het vertrekpunt voor de denkoefening tijdens de tweede workshop.

Het uiteindelijke resultaat is een gedragen 10-puntenplan met 10 acties rond lokale economie, waar samenwerking en interactie met ondernemers een zeer centrale rol spelen. De gemeente engageert zich om de nodige stappen te zetten om iedere actie voor het einde van deze legislatuur aan te vatten.

VISIE

De ambitie van de gemeente Zedelgem bestaat erin om zich uitdrukkelijk te profileren als een gezellige en aantrekkelijke woon-, werk- en ontspanningsgemeente gekenmerkt door een divers aanbod handel en sterke KMO’s.

De bedrijvigheid en het ondernemerschap die onlosmakelijk verbonden zijn met het DNA van de gemeente laten we nadrukkelijk meer tot uiting komen.

Zedelgem streeft ernaar om het lokale winkelaanbod in de deelgemeenten zoveel mogelijk te bestendigen en waar mogelijk mee te laten evolueren met de bevolkingsgroei in de gemeente. Daarnaast wordt er werk gemaakt van een evenwicht tussen de verschillende dorpskernen en het huidige aanbod in de baanwinkels. 

De aantrekkelijkheid van de verschillende handelskernen wordt verhoogd door in te zetten op de nodige voorzieningen voor de lokale consument én de potentiële bezoeker. Vergroening en aanpassingen aan het openbaar domein zijn daarbij essentieel. 

Van visie naar strategische doelstellingen
De studie destilleerde 4 concrete strategische doelstellingen voor de gemeente:

→Dienstverlening en betrokkenheid ondernemers: Zedelgem profileert zich meer als ondernemings- en ondernemersvriendelijke gemeente.

→Oog voor lokale handel in de deelgemeenten: Zedelgem werkt aan vitale deelkernen en zet in op de promotie van de kernwinkelgebieden van iedere deelgemeente.

→Mobiliteit: Zedelgem werkt aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van een aantal belangrijke sleutelpunten om de aantrekkelijkheid van de gemeente te verhogen.

 →Inzetten op toerisme en recreatie: Zedelgem zet in op het versterken van recreatie en toerisme in de gemeente.

Deze strategische doelstellingen wil de gemeente bereiken door het uitrollen van 10 actiepunten:

Actie 1. De gemeente stelt een centraal aanspreekpunt ‘Lokale Economie’ aan, die inzet op een geoptimaliseerde dienstverlening.
Concreet betekent dit de aanstelling van een nieuwe medewerker lokale economie waarvoor de aanwervingsprocedure lopende is.

Actie 2. De gemeente richt een strategische Economische Adviesraad Zedelgem op.
De gemeente wil inzetten op een betere samenwerking tussen het bestuur en ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling. Uit de workshops is gebleken dat er draagvlak is voor een onafhankelijk orgaan voor alle ondernemers uit Zedelgem. De werving van de leden voor de raad wordt weldra opgestart. De eerste ondernemersraad wordt ingepland na de Paasvakantie.

Actie 3. De gemeente zet in op een actieve communicatie naar lokale ondernemers.
De nieuwe beleidsmedewerker lokale economie heeft een belangrijk aandeel in de uitrol van deze actie. De communicatiestroom richting Zedelgemse ondernemers wordt geoptimaliseerd. Met de steun van de communicatiedienst wordt er ingezet op een heldere en duidelijke communicatie over de acties en initiatieven in het kader van de uitrol van de visie rond lokale economie.

Actie 4. De gemeente zorgt voor een duidelijke afbakening van de kernwinkelgebieden.
Een goede mix tussen detailhandel, diensten en horeca is belangrijk om de aantrekkelijkheid van onze deelgemeenten voor consumenten te garanderen. Een duidelijke afbakening geeft ons  de juiste tools in handen om het verdere detailhandelsbeleid aan op te hangen. Momenteel is de gemeente bezig met de opmaak van een ruimte-beleidsplan voor Zedelgem. De denkoefening rond de afbakening van de kernwinkelgebieden zal hieraan opgehangen worden.

Actie 5. De gemeente werkt mee aan initiatieven/stimuli voor het lokaal shoppen en de horeca.
De inspanningen rond detailhandel en lokale economie in Zedelgem zullen frequenter onder de aandacht worden gebracht, via verschillende kanalen. Samen met de beleidsmedewerker lokale economie en de adviesraad wordt er verder gewerkt op een reeks creatieve ideeën uit de workshops om zo het handelsapparaat in iedere deelkern te versterken.

Actie 6. De gemeente draagt bij aan het vormen/bepalen van een collectieve handelsidentiteit.
De slogan Zedelgem Verbindt wordt in de praktijk omgezet. Samen met inwoners en ondernemers brengen we het DNA van iedere deelgemeente in kaart. We zetten in op een reeks initiatieven om de deelgemeenten met elkaar te verbinden met oog voor een overkoepelende communicatiestrategie en volgehouden campagne om het handelsapparaat en de troeven van iedere deelkern voldoende in de kijker te plaatsen.

Actie 7. De gemeente werkt aan een parkeerbeleid op maat van elke deelkern.
Het parkeerbeleid in iedere deelgemeente wordt kritisch bekeken en verder ontwikkeld in functie van de verschillende types parkeerders (lokale handel, inwoners, leveranciers, bezoeker, ..). Momenteel wordt het mobiliteitsplan volop herzien, alle verbetersuggesties uit de studie worden bekeken en meegenomen.

Actie 8. De gemeente voorziet in gepaste voorzieningen voor fietsers en wandelaars in en rond de gemeente.
We willen de verschillende economische kernen nog meer met elkaar verbinden. Daarbij hebben we oog voor publieke groenplekken, rustpunten, ontspanning, recreatie. De bestaande infrastructuur (fiets- en wandelpaden) en de belangrijkste knooppunten (handelskernen, schoolomgeving, woonomgeving, ..) voor Aartrijke, Zedelgem, Veldegem en De Leeuw worden in kaart gebracht. Er wordt gekeken welke doorsteken, signalisatie, bewegwijzering, ... gerealiseerd kan worden. 

Actie 9. De gemeente werkt op het grijpen van nieuwe kansen voor recreatie, toerisme en ontspanning in Zedelgem.
Het toeristische aanbod in de gemeente wordt verder uitgewerkt en nog beter in de kijker geplaatst. Het verhogen van de belevingsfactor met aandacht voor vergroening, vernieuwende concepten en gerichte aanpassingen aan het openbaar domein staan centraal bij deze actie. Er wordt ook verder ingezet op regionale samenwerking om het vrijetijdsaanbod in Zedelgem nog meer als troef uit te spelen.

Actie 10. De gemeente promoot en versterkt de promotie van Zedelgem bij (potentiële) bezoekers en werknemers.
De gemeente wil zich uitdrukkelijk profileren als gezellige en aantrekkelijke woon-, werk- en ontspanningsgemeente met een divers aanbod detailhandel, sterke KMO’s en recreatieve mogelijkheden als voornaamste kenmerken. Met een doordachte positionering wil Zedelgem zich onderscheiden van omliggende gemeenten, en op die manier zeer specifieke doelgroepen gaan bereiken (bv. gezinnen met kinderen, werknemers uit grote bedrijven, 65-plussers,...).

Lees meer op www.zedelgem.be/zedelgem-verbindtonderneemtbeleeft