Zedelgem verbindt.onderneemt.beleeft

Update 10/03/2022: Stel je kandidaat voor de strategisch economische adviesraad

Oproep aan Zedelgemse ondernemers en handelaars: Stel je kandidaat voor de strategisch economische adviesraad.

De gemeente wil inzetten op een betere samenwerking tussen het bestuur en ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling. Uit de workshops is gebleken dat er draagvlak is voor een onafhankelijk orgaan voor alle ondernemers uit Zedelgem. Daarom richt de gemeente een economische adviesraad op. De eerste raad wordt ingepland na de Paasvakantie.

Wil je hieraan meewerken? Je kandidaat stellen? Schrijf je dan hier in.

Update 8/03/2022: Voorstelling visie- en beleidsplan en 10-actiepuntenplan lokale economie

Tijdens een netwerkmoment met lokale ondernemers en handelaars heeft gemeente Zedelgem haar visie- en beleidsplan & 10- actiepuntenplan lokale economie “Zedelgem Verbindt.Onderneemt. Beleeft” voorgesteld.

Hierna lees je de (pers)tekst. Lees de resultaten van de volledige studie lokale economie en de presentatie voorgesteld op het netwerkmoment ook onderaan deze pagina als bijlagen toegevoegd. Je kan beide documenten van de website downloaden.

Het 10-puntenplan is het bevatte resultaat van een studie en doorwerkt participatietraject dat de gemeente samen met lokale handelaars en ondernemers heeft doorlopen en waarbij een gedragen visie ontwikkeld werd om nu verder concreet aan de slag mee te gaan. Het uitrollen van 10 acties moet de lokale economie in groot-Zedelgem,in elke deelgemeente, flankeren en versterken.

Schepen van lokale economie Ann Devriendt en burgemeester Annick Vermeulen: “Het gemeentebestuur engageerde zich bij de opmaak van het Meerjarenplan 2020-2025 tot het opstellen van een Visie- en Beleidsplan Lokale Economie en nam hiervoor het studiebureau ‘Urban Impact’ onder de arm. Onder het motto “Zedelgem Verbindt.Onderneemt.Beleeft” werd een stappenplan opgemaakt waarbij studiebureau en gemeente een campagne start(t)en om haar lokale handelaars,  ondernemers en belangrijke stakeholders te bevragen en te laten participeren, dit met als doel het in kaart brengen van de sterktes, de zwaktes, opportuniteiten en kansen om zo te komen tot een gedragen visie en beleidsplan. We zijn dus blij om vandaag het resultaat van dit traject te kunnen voorstellen en er meteen verder mee aan de slag te kunnen. De handelskernen en het ondernemerschap in onze gemeente zijn absolute troeven, gedragen door gedreven handelaars en ondernemers elk gespecialiseerd en gemotiveerd in hun vak, product of discipline. Een zeer concrete actie en investering ter ondersteuning van dit netwerk door de gemeente, is de aanstelling van een deskundige medewerker lokale economie bij de gemeente waarvoor de aanwervingsprocedure lopende is.”

Verloop, stappenplan uitgevoerde studie en participatie van Zedelgemse lokale handelaars en ondernemers

De opmaak van het visie- en beleidsplan werd aangevat met een analysefase en uitgebreide rondvraag bij inwoners en ondernemers. In totaal werden zo’n 668 enquêtes geheel of gedeeltelijk ingevuld. Tijdens de bevraging werd er gepolst naar een reeks topics die gerelateerd zijn aan het economisch beleid (mobiliteit, openbare ruimte, leegstand, inrichting kernen, communicatie,...).

Na verwerking van de resultaten is gebleken dat de vaakst voorkomende ideeën, opmerkingen of suggesties tot 5 belangrijke thema’s herleid konden worden:

1.    Dienstverlening

2.    Detailhandel

3.    Ruimte & bedrijvigheid

4.    Mobiliteit & bereikbaarheid

5.   Toerisme & recreatie

Deze thema’s vormden het vertrekpunt voor de beleidsvisie van de gemeente rond handel en lokale economie. De belangrijkste uitdaging lag in het omzetten van een visie naar ideeën in de praktijk. Met de medewerking van 57 ondernemers uit de verschillende deelgemeenten werden 2 actie-workshops uitgewerkt waar op een kritisch constructieve manier nagedacht werd over de toekomst van economie en lokale handel in Zedelgem.

Tijdens de eerste workshop werden 340 ideeën gegenereerd, de ene al concreter dan de andere. Deze ideeën werden door URBAN-IMPACT omgezet naar een aantal concrete cases / scenario’s die volgens hen het meeste impact zullen hebben op het lokale handelsklimaat in Zedelgem. De cases werden geselecteerd op haalbaarheid, kostprijs en draagvlak en vormden het vertrekpunt voor de denkoefening tijdens de tweede workshop.

Het uiteindelijke resultaat is een gedragen 10-puntenplan met 10 acties rond lokale economie, waar samenwerking en interactie met ondernemers een zeer centrale rol spelen. De gemeente engageert zich om de nodige stappen te zetten om iedere actie voor het einde van deze legislatuur aan te vatten.

VISIE

De ambitie van de gemeente Zedelgem bestaat erin om zich uitdrukkelijk te profileren als een gezellige en aantrekkelijke woon-, werk- en ontspanningsgemeente gekenmerkt door een divers aanbod handel en sterke KMO’s.

De bedrijvigheid en het ondernemerschap die onlosmakelijk verbonden zijn met het DNA van de gemeente laten we nadrukkelijk meer tot uiting komen.

Zedelgem streeft ernaar om het lokale winkelaanbod in de deelgemeenten zoveel mogelijk te bestendigen en waar mogelijk mee te laten evolueren met de bevolkingsgroei in de gemeente. Daarnaast wordt er werk gemaakt van een evenwicht tussen de verschillende dorpskernen en het huidige aanbod in de baanwinkels.

De aantrekkelijkheid van de verschillende handelskernen wordt verhoogd door in te zetten op de nodige voorzieningen voor de lokale consument én de potentiële bezoeker. Vergroening en aanpassingen aan het openbaar domein zijn daarbij essentieel.

Van visie naar strategische doelstellingen

De studie destilleerde 4 concrete strategische doelstellingen voor de gemeente:

→Dienstverlening en betrokkenheid ondernemers: Zedelgem profileert zich meer als ondernemings- en ondernemersvriendelijke gemeente.

Oog voor lokale handel in de deelgemeenten: Zedelgem werkt aan vitale deelkernen en zet in op de promotie van de kernwinkelgebieden van iedere deelgemeente.

Mobiliteit: Zedelgem werkt aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van een aantal belangrijke sleutelpunten om de aantrekkelijkheid van de gemeente te verhogen.

 →Inzetten op toerisme en recreatie: Zedelgem zet in op het versterken van recreatie en toerisme in de gemeente.

 

Deze strategische doelstellingen wil de gemeente bereiken door het uitrollen van 10 actiepunten:

Actie 1. De gemeente stelt een centraal aanspreekpunt ‘Lokale Economie’ aan, die inzet op een geoptimaliseerde dienstverlening.
Concreet betekent dit de aanstelling van een nieuwe medewerker lokale economie waarvoor de aanwervingsprocedure lopende is.

Actie 2. De gemeente richt een strategische Economische Adviesraad Zedelgem op.
De gemeente wil inzetten op een betere samenwerking tussen het bestuur en ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling. Uit de workshops is gebleken dat er draagvlak is voor een onafhankelijk orgaan voor alle ondernemers uit Zedelgem. De werving van de leden voor de raad wordt weldra opgestart. De eerste ondernemersraad wordt ingepland na de Paasvakantie.

Actie 3. De gemeente zet in op een actieve communicatie naar lokale ondernemers.
De nieuwe beleidsmedewerker lokale economie heeft een belangrijk aandeel in de uitrol van deze actie. De communicatiestroom richting Zedelgemse ondernemers wordt geoptimaliseerd. Met de steun van de communicatiedienst wordt er ingezet op een heldere en duidelijke communicatie over de acties en initiatieven in het kader van de uitrol van de visie rond lokale economie.

Actie 4. De gemeente zorgt voor een duidelijke afbakening van de kernwinkelgebieden.
Een goede mix tussen detailhandel, diensten en horeca is belangrijk om de aantrekkelijkheid van onze deelgemeenten voor consumenten te garanderen. Een duidelijke afbakening geeft ons  de juiste tools in handen om het verdere detailhandelsbeleid aan op te hangen. Momenteel is de gemeente bezig met de opmaak van een ruimte-beleidsplan voor Zedelgem. De denkoefening rond de afbakening van de kernwinkelgebieden zal hieraan opgehangen worden.

Actie 5. De gemeente werkt mee aan initiatieven/stimuli voor het lokaal shoppen en de horeca.
De inspanningen rond detailhandel en lokale economie in Zedelgem zullen frequenter onder de aandacht worden gebracht, via verschillende kanalen. Samen met de beleidsmedewerker lokale economie en de adviesraad wordt er verder gewerkt op een reeks creatieve ideeën uit de workshops om zo het handelsapparaat in iedere deelkern te versterken.

Actie 6. De gemeente draagt bij aan het vormen/bepalen van een collectieve handelsidentiteit.
De slogan Zedelgem Verbindt wordt in de praktijk omgezet. Samen met inwoners en ondernemers brengen we het DNA van iedere deelgemeente in kaart. We zetten in op een reeks initiatieven om de deelgemeenten met elkaar te verbinden met oog voor een overkoepelende communicatiestrategie en volgehouden campagne om het handelsapparaat en de troeven van iedere deelkern voldoende in de kijker te plaatsen.

Actie 7. De gemeente werkt aan een parkeerbeleid op maat van elke deelkern.
Het parkeerbeleid in iedere deelgemeente wordt kritisch bekeken en verder ontwikkeld in functie van de verschillende types parkeerders (lokale handel, inwoners, leveranciers, bezoeker, ..). Momenteel wordt het mobiliteitsplan volop herzien, alle verbetersuggesties uit de studie worden bekeken en meegenomen.

Actie 8. De gemeente voorziet in gepaste voorzieningen voor fietsers en wandelaars in en rond de gemeente.
We willen de verschillende economische kernen nog meer met elkaar verbinden. Daarbij hebben we oog voor publieke groenplekken, rustpunten, ontspanning, recreatie. De bestaande infrastructuur (fiets- en wandelpaden) en de belangrijkste knooppunten (handelskernen, schoolomgeving, woonomgeving, ..) voor Aartrijke, Zedelgem, Veldegem en De Leeuw worden in kaart gebracht. Er wordt gekeken welke doorsteken, signalisatie, bewegwijzering, ... gerealiseerd kan worden.

Actie 9. De gemeente werkt op het grijpen van nieuwe kansen voor recreatie, toerisme en ontspanning in Zedelgem.
Het toeristische aanbod in de gemeente wordt verder uitgewerkt en nog beter in de kijker geplaatst. Het verhogen van de belevingsfactor met aandacht voor vergroening, vernieuwende concepten en gerichte aanpassingen aan het openbaar domein staan centraal bij deze actie. Er wordt ook verder ingezet op regionale samenwerking om het vrijetijdsaanbod in Zedelgem nog meer als troef uit te spelen.

Actie 10. De gemeente promoot en versterkt de promotie van Zedelgem bij (potentiële) bezoekers en werknemers.
De gemeente wil zich uitdrukkelijk profileren als gezellige en aantrekkelijke woon-, werk- en ontspanningsgemeente met een divers aanbod detailhandel, sterke KMO’s en recreatieve mogelijkheden als voornaamste kenmerken. Met een doordachte positionering wil Zedelgem zich onderscheiden van omliggende gemeenten, en op die manier zeer specifieke doelgroepen gaan bereiken (bv. gezinnen met kinderen, werknemers uit grote bedrijven, 65-plussers,...).

Update 01/03/2021: Digitale workshop lokale ondernemers

Het gemeentebestuur van Zedelgem geeft inspraak aan de lokale handelaars om het beleid op het vlak van lokale economie mee te helpen bepalen. Gemeente Zedelgem gaat hiervoor in zee met een externe partner, het consultancybureau URBAN-IMPACT. De gemeente Zedelgem wil voluit gaan voor een nieuwe dynamiek op vlak van handel en beleving in de verschillende kernen van de gemeente. De inwoners -en ondernemersbevraging die de gemeente een paar maanden geleden lanceerde werd ondertussen verwerkt. 

Stijn De Meurisse (URBAN-IMPACT)“Met een ruim aanbod aan detailhandel en KMO’s mag men best fier zijn op de diversiteit aan ondernemersactiviteit in Zedelgem. Die fierheid weerspiegelt zich alleen niet in de resultaten van onze enquête. Zo is de perceptie van Zedelgem als middenstandsgemeente bij ondernemers relatief laag. Ook bij inwoners werd een lage perceptie gemeten van Zedelgem als ondernemende gemeente. Zowel rond de aantrekkingskracht van de deelkernen (Zedelgem, Loppem, Veldegem, Aartrijke en De Leeuw) als rond de winkelbeleving is er nog wel wat verbeteringsmarge. Zo zien we dat slechts 56% van de inwoners het aangenaam winkelen vindt in hun gemeente. “

Rond dit en heel wat andere thema’s wou de gemeente samenzitten met z’n ondernemers om zo het visie – en beleidsplan verder vorm te geven. De geplande fysieke workshops werden door corona helaas noodgedwongen uitgesteld. Om ondernemers op korte termijn toch de kans te geven om waardevolle input te leveren werd een digitale workshop uitgewerkt waar men via een interactief werkbord de kans krijgt om verschillende acties, ideeën, voorstellen, .. te lanceren en beoordelen. 

Ann Devriendt (schepen lokale economie): “Door de onzekerheid rond corona werd besloten om aan de hand van een virtuele sessie met ondernemers in dialoog te gaan. De interactieve tool die ontwikkeld werd is een eenvoudige en toegankelijke manier om als ondernemer een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het visie – en beleidsplan lokale economie. In een latere fase, ergens midden juni, hopen we een fysieke bijeenkomst te organiseren waar we samen een aantal ideeën verder vorm kunnen geven. We hopen heel wat van onze Zedelgemse ondernemers te mogen verwelkomen om samen de aantrekkingskracht van onze lokale economie en handelaars verder te versterken, temeer we ons in een bijzondere periode bevinden!”

 Deze actie kadert binnen de campagne Zedelgem verbindt.onderneemt.beleeft

De workshop gaat door op woensdag 28 april – 19u45.

Update 3/07/2020: Lancering project lokale economie

Op vrijdag 3 juli 2020 vond een persmoment plaats in het gemeentehuis Zedelgem, waarbij de campagne "Zedelgem verbindt, onderneemt, beleeft" werd voorgesteld. Met deze campagne hoopt de gemeente, samen met de lokale ondernemers en andere belangrijke stakeholders tot een gedragen visie en beleidsplan lokale economie te komen.

Het advies – en communicatiebureau URBAN-IMPACT zal de komende maanden in de gemeente Zedelgem een reeks acties uitrollen. De acties zullen gebeuren onder het motto Zedelgem VERBINDT.ONDERNEEMT.BELEEFT, dat meteen ook het logo van de campagne vormt.

Burgemeester Annick Vermeulen“Om de bruisende lokale economie in stand te houden en te stimuleren wil de gemeente deze optimaliseren waar nodig. Zo is opgenomen in ons meerjarenplan 2020-2025, de aankondiging van deze campagne lokale economie is hier een uitvoering van. Bij het opstellen van het meerjarenplan van onze gemeente bij aanvang van deze nieuwe gemeentelijke legislatuur was natuurlijk nog geen sprake van corona. De coronacrisis heeft voor de lokale economie ook andere acties op de been gebracht, zoals de recent voorgesteld actie Koop Lokaal.”

Schepen van lokale economie Ann Devriendt“Om een goed beleid lokale economie te kunnen voeren, moet je doelgericht te werk kunnen gaan. Daarvoor hebben we een studiebureau aangesteld, die ons in gans deze campagne zal begeleiden. De studie zal de huidige sterktes, zwaktes, kansen en opportuniteiten van onze lokale economie in kaart brengen. Op basis van de resultaten (van een studie) zullen visie, doelstellingen en acties voor onze dienstverlening lokale economie opgezet worden tijdens deze gemeentelijke legislatuur. De corona-actualiteit heeft inderdaad ook al acties op gang gebracht. Zo activeren we breder de toetreding van de lokale handelaars als deelnemer aan de Zedelgemse cadeaubon .”

 

Met de lancering van dit project voegt de gemeente bewust een drieluik toe aan de bestaande huisstijl:

  1. VERBINDT: verbinden van ondernemers met elkaar, maar ook verbinden van deelgemeenten, klanten...
  2. ONDERNEEMT: Zedelgem is een ondernemende gemeente met een mooie mix aan KMO’s en lokale detailhandel in de verschillende deelkernen, elk met een eigen identiteit
  3. BELEEFT: enerzijds willen we met het startschot van dit traject beleving van lokale handel in Zedelgem nieuw leven inblazen, anderzijds willen we de beleving van de gemeente tout court in de verf zetten. Zedelgem als levendige gemeente waar er dingen te beleven zijn! 

 

We plannen een aantal communicatie-acties in:

  1. RONDGANG BIJ ONDERNEMERS: Tijdens deze zomermaanden gaan Stijn De Meurisse en Frederik Serruys van URBAN-IMPACT de baan op om in dialoog te gaan met zoveel mogelijk ondernemers uit Zedelgem. Voeling met lokale verzuchtingen krijgen is een van de doelstellingen van deze rondgang en beide heren zullen de ondernemers terwijl ook een toelichting geven van het doel van dit project.
     
  2. ONDERNEMERSBEVRAGING: Alle ondernemers zullen midden augustus een brief in de bus ontvangen met een uitnodigingslink naar een digitale enquête. De bevraging zal een drietal weken lopen. 
     
  3. INWONERSBEVRAGING: begin september krijgen ook de inwoners van Zedelgem de kans om hun mening en ideeën rond lokale economie in de gemeente te kennen te geven. De bevraging zal een drietal weken lopen. Via digitale kanalen en via communicatietools, die we bij lokale ondernemers zullen plaatsen, roepen we inwoners op om zoveel mogelijk de enquête in te vullen.