Vacature in de kijker: Intergemeentelijk handhaver ruimtelijke ordening

Wil je meewerken aan een duurzame & veilige woon-, werk- en leefomgeving, nu en morgen? Ben je iemand die heldere analyses maakt? Kan je op een onderbouwde en genuanceerde manier zorgen voor de naleving van stedenbouwkundige regels? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken! 
 
Voor de verdere uitbreiding van onze intergemeentelijke dienstverlening heeft WVI een vacature voor een intergemeentelijk handhaver ruimtelijke ordening.

Functiebeschrijving

Als intergemeentelijk handhaver word je ingezet in de “kostendelende vereniging (KDV) intergemeentelijke dienst omgevingsvergunning en handhaving”. De deelnemende gemeenten zijn Beernem, Oostkamp en Zedelgem. Alsook zal er nauwe samenwerking zijn met de toezichtscel milieu van de politiezone Het Houtsche (te Oostkamp).

Als beleidsmedewerker handhaving ondersteun en begeleid je gemeenten bij de uitwerking en uitvoering van een prioriteitenkader/strategie rond omgevingshandhaving.

Je bent in het bijzonder verantwoordelijk voor de handhaving ruimtelijke ordening.

Je ziet toe op de naleving van alle reglementaire en administratieve bepalingen met betrekking tot de omgevingsvergunningsplicht, in het bijzonder van de stedenbouwkundige handelingen.

Je staat in voor zowel reactieve, bemiddelende en proactieve handhaving.

Je vervult de opdracht van verbalisant ruimtelijke ordening en/of stedenbouwkundig inspecteur in de jouw toegewezen gemeenten.

Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen in het handhavingsdomein: de burgemeester, de omgevingsambtenaren, de gemeentelijke toezichthouder milieu, de schepencolleges, de milieucel van de politiezone,  de afdeling handhaving, het parket, het Vlaams Gewest.

Je voert daarbij onder meer volgende taken uit: 

 • Coördineren en begeleiden van het handhavingsbeleid met betrekking tot Ruimtelijke Ordening en zorgen voor afstemming met Milieu
  Doel: Zorgen voor een goede werking en een eenvormige en correcte afhandeling en opvolging van de overtredingen in de hoedanigheid van stedenbouwkundig inspecteur/verbalisant ruimtelijke ordening
  Deelactiviteiten: Zorgen voor een juridisch correcte toepassing van het prioriteitenkader omgevingshandhaving en de formele aspecten van de wettelijke procedureregels;
 • Zorgen voor een intern eenvormige procedurele aanpak en voor een optimale werking en samenwerking tussen de betrokken gemeentelijke diensten;
 • In overleg met de toezichthouder van de gemeentelijke dienst milieu en de milieucel binnen de politiezone komen tot een geïntegreerde visie op omgevingshandhaving;
 • Toezicht op en coördinatie van het handhavingsbeleid
 • Behandelen van juridische en beleidsmatige problemen en dossiers m.b.t. handhaving RO
  Doel: Zorgen voor een optimale juridische en beleidsmatige ondersteuning van handhavingdossiers 
  Deelactiviteiten: Juridisch en beleidsmatig adviseren en begeleiden van complexe dossiers of van specifieke vragen in dossiers met betrekking tot handhaving; 
 • Administratieve en gerechtelijke geschillenprocedures: hetzij zelf de geschillenprocedure voeren en de stad vertegenwoordigen, hetzij de advocaat bijstaan en begeleiden;
 • Het vragen van adviezen aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering en het beantwoorden van vragen van deze Hoge Raad in lopende dossiers;
 • Op de voet volgen van evoluties en wetgeving, rechtspraak en rechtsleer in het vakgebied RO
 • Opvolgen externe procedures en contacten
  Doel: De gemeenten (mede) vertegenwoordigen in vergaderingen en in contacten met andere administraties, studiebureaus, particulieren… 
  Deelactiviteiten: De gemeenten begeleiden en/of vertegenwoordigen bij diverse vergaderingen in relatie tot het aspect handhaving;
 • Overlegvergaderingen bijwonen met andere administraties i.v.m. aspecten van handhaving, bvb. met het Vlaams Gewest;
 • Complexe vragen beantwoorden en begeleiden. 

De plaats van tewerkstelling is zowel het kantoor van WVI (te Brugge) als de betrokken West-Vlaamse lokale overheden. 

Visie op handhaving

Met haar handhavingsbeleid willen gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem de goede ruimtelijke ordening bewaren en de leefkwaliteit in het algemeen verbeteren.

Doel van het prioriteitenkader is om op objectieve, transparante en gestructureerde wijze overtredingen zoveel als mogelijk te voorkomen en bij te sturen waar nodig. Een maximale integrale aanpak van de componenten ‘ruimtelijke ordening’ en ‘milieu’ staat hierbij voorop.

De focus van het handhavingsbeleid ligt dan ook op informatie, sensibilisering, preventie, overleg en vrijwillig herstel (zachte handhaving). Pas als onderhandelen en bemiddelen geen bereidheid teweeg brengt om de overtredingen te stoppen en de schade te herstellen of in uitzonderlijke gevallen waarbij onderhandelen en bemiddelen niet zinvol is, is repressieve (harde) handhaving, concreet het effectief afdwingen van herstel en eventueel gecombineerd met bestuurlijke sanctionering door het Vlaams Gewest of strafrechtelijke vervolging, aan de orde. 

 Jouw kennis

Je hebt een professionele kennis van: 

 • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de ruimtelijke ordening 
 • de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer inzake ruimtelijke ordening en inzake onroerend erfgoed: in het bijzonder het luik m.b.t. handhaving 
 • het planologisch instrumentarium 
 • de relevante aspecten van administratief recht 
 • handhavingsdecreet en de uitvoeringsbesluiten 
 • begrippen van interfererende andere wetgeving 
 • het decreet lokaal bestuur 
 • Verder beschik je over een basiskennis van courante computertoepassingen

 Je competenties

De focus van de competenties ligt op: 

 • analyserend vermogen (2): een probleem duiden in zijn verbanden, heldere analyses maken en onderbouwde genuanceerde beslissingen nemen. 
 • communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in twee richtingen 
 • flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en kan daar snel op inspelen 
 • initiatief (2): kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen 
 • integriteit (2): handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen. 
 • klantgerichtheid (2): actief meedenken met de klant 
 • kwaliteitsgerichtheid (2): ondernemen van actie om de kwaliteit van het werk te verbeteren + nauwkeurigheid 
 • netwerken (1): ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie/afdeling en deze aanwenden voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. 
 • onderhandelingsvaardigheid (1): in staat zijn om tot een voor alle partijen geaccepteerde overeenkomst te komen + conflicthantering: op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen of  ruzies en deze helpen oplossen. + overtuigingskracht: instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gepast aanwenden van autoriteit, beïnvloedingsmethoden en goed onderbouwde argumenten. 
 • planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en organiseren + rapporteren 
 • samenwerken (2): anderen helpen en overleg plegen

 Ons aanbod

 • Je komt terecht in een afwisselende job met veel autonomie, voor en soms in verschillende West-Vlaamse gemeentebesturen en met het collegiaal netwerk van WVI. 
 • WVI hecht veel belang aan het bijdragen tot een duurzame maatschappij. 
 • We bieden je een contract voor onbepaalde duur, met een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je bachelor- of masteropleiding en werkervaring. 
 • Daarnaast kan je rekenen op verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, aanvullend pensioenverzekering, hospitalisatieverzekering, loonwaarborg bij langdurige ziekte… 
 • Mobiliteitsvoordelen zijn fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en ruime tussenkomst in de kosten van het openbaar woon-werkverkeer. 
 • We vergoeden jouw verplaatsingskosten in opdracht van WVI. 
 • We stellen vooruitstrevende werkmiddelen ter beschikking die flexibele werkplaatsen mogelijk maken, onder meer een smartphone met split-bill abonnement. 
 • We streven naar een hoog welzijn op het werk en een goede work-life balance, onder meer door  personeelsevenementen, glijdende uren en een gunstige vakantieregeling.

Voorwaarden om je kandidaat te kunnen stellen

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma in een wetenschappelijke richting met bijzondere affiniteit inzake milieu, of gelijkwaardig op basis van opleidingen en verworven kennis op vlak van handhaving en/of milieu. 
 • Relevante ervaring is een pluspunt. 
 • Je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. 
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk. Je bent bereid deel te nemen aan een medisch onderzoek bij aanwerving. 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een eigen wagen.

 De aanwervingsprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn: 

 • een technisch-inhoudelijke schriftelijke selectieproef - thuis 
 • mondelinge proef met jury – in de kantoren van WVI of via videocall 
 • assessment center – bij een extern selectiekantoor 
 • eindgesprek bij directie van WVI – in de kantoren van WVI

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur, en in functie van het diploma in functiegroep stafmedewerker (master, B1) of deskundige (bachelor, C2) overeenkomstig het administratief en geldelijk statuut van WVI.

Bezorg ons je kandidatuur, met motivatiebrief en cv

personeelsdienst@wvi.be of WVI, T.a.v. Geert Sanders, Algemeen directeur, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge