Relanceplan Zedelgem samen vooruit na Corona

De gemeente Zedelgem heeft een relanceplan klaar om de impact van de corona-crisis op het sociaal-maatschappelijk en economisch leven in de gemeente te helpen verteren en toekomstgericht deze gemoedelijke en sociale gemeente levendig en zorgzaam te houden. Het plan, dat definitief groen licht kreeg van het college van burgemeester en schepenen op 30 juni, bevat relancemaatregelen die betrekking hebben op alle inwoners en ook doelgroepgericht op handelaars, het verenigingsleven en kwetsbare ouderen en gezinnen.

Dit relanceplan kwam participatief tot stand na overleg met alle politieke fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad, na advies van de gemeentelijke adviesorganen en de vertegenwoordigers van de handelskringen in groot-Zedelgem.

 “Als groene gemeente wil Zedelgem haar inwoners een levendige, sociale en toegankelijke woon- en leefomgeving aanbieden. Ze streeft een doeltreffende en efficiënte dienstverlening na met de burger als uitgangspunt. Tal van maatregelen opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025 zijn dan ook gericht om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen na de corona-crisis, en dat is een zeer dankbaar gegeven aangezien de gevolgen van deze corona-crisis op sommige vlakken een continue beleidsinvulling zullen vergen. Het relanceplan dat we vandaag aan onze burgers voorstellen, wordt dan ook unaniem gedragen door het college van burgemeester en schepenen” zegt burgemeester Annick Vermeulen.

Zes speerpunten

Door relancemaatregelen in te zetten op zes speerpunten, wil Zedelgem haar lokale samenleving, het maatschappelijk en economisch leven, een stevig duwtje in de rug geven:

 • maatregelen ter ondersteuning van het sociaal weefsel en het verenigingsleven;
 •  maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare inwoners;
 • maatregelen in de zorg en de opvang;
 • maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie;
 • maatregelen op het vlak van de levenskwaliteit: een kwalitatieve woon- en leefomgeving;
 • maatregelen op het vlak van specifieke lasten en retributies.

Gemeente Zedelgem is een financieel gezonde gemeente. Bij het opstellen van het relanceplan heeft het bestuur erover gewaakt dat de financieel gezonde situatie niet in het gedrang zou komen.  Dat alle maatregelen te dragen zijn komt ook mede dankzij de steun van andere overheden die de gemeenten betoelagen voor extra uitgaven.

Een greep uit de meest opvallende maatregelen (het volledige relanceplan vind je als toegevoegd document onderaan deze pagina):

Gemeenschapsvormende activiteiten en het verenigingsleven

Zedelgem kent een zeer rijk verenigingsleven en een drukke activiteitenkalender. De gemeente vindt dit gemeenschapsvormende aspect zeer belangrijk en neemt haar rol als ondersteunende en faciliterende spil hierin, ook nu voluit op door o.a.:

 • een korting van 50% voor uitleenmateriaal en zalen-infrastructuur aan haar verenigingen te verlenen en dit voor alle activiteiten en evenementen in 2020 én 2021, goed voor ruim 200.000 euro relance voor het verenigingsleven;
 • de huidige werkingssubsidies voor verenigingen voor 2020 door te betalen én dit jaar met 50% te verhogen, dit is een relance-injectie van 57.000 euro;
 • via projectsubsidiëring specifiek toe te kennen aan organisaties van evenementen in de dorpskernen met als doelstelling om Zedelgem levendig te houden in tijden van corona, een relance-budget is voorzien van 17.500 euro;
 • de toelage voor buurtfeesten te verhogen en dit te doen aan de hand van Zedelgemse cadeaubonnen: 125 euro toelage extra, onder de vorm van Zedelgemse cadeaubonnen ten voordele van de lokale handelaars;
 • organisatoren van activiteiten die gemeenschapsvormend en op het brede publiek gericht zijn, de sportkantines, het verenigingsleven en ook de scholen een vast pakket aan beschermingsmaatregelen te bieden (mondmaskers, ontsmettingsgel, …) ter waarde van 30 euro per pakket;
 • ondersteuning van jeugdkampen voor uitgaven aan beschermingsmateriaal, voor een bedrag van 250 euro per jeugdkamp.

Gemeente deelt corona-kennis en gaat corona-coaches opleiden

Opvallend in het relanceplan is dat de gemeente niet alleen financieel beleidsmatige injecties doet om het gemeenschaps- en verenigingsleven te stimuleren en haar dorpskernen levendig te houden, maar ook haar eigen ‘knowhow’ inzet om organisatoren te steunen bij het opzetten van corona-proof evenementen. Ze doet dit door het aanreiken van te volgen corona-instructiekaarten bijvoorbeeld, door corona-coaches op te leiden en haar preventiedienst advies op maat van een organisatie te laten verlenen. “Zo wil de gemeente verder ook sterk inzetten op veiligheid en duurzaamheid van evenementen” zegt burgemeester Annick Vermeulen.

Kwetsbare inwoners, zorg en opvang

Vanaf dag één van de corona-crisis heeft de gemeente haar dienstverlening voor kwetsbare inwoners aangepast en proactieve acties opgezet om ze te beschermen en te steunen. “Zedelgem warme gemeente, is geen holle slogan… wie ons meerjarenplan onder de loep neemt, alsook de actieve sociale corona-dienstverlening van bij dag één van de crisis, zal beamen dat niemand in Zedelgem in nood moet achterblijven” licht de burgemeester toe.  Deze inzet op sociaal beleid wordt verder aangehouden en versterkt door onder meer:

 • het uitbreiden van de sociale dienstverlening met het oog op het proactief opsporen van armoede op zowel financieel, psychosociaal als materieel vlak. Dit zal ondermeer gebeuren door het verhogen van het aanbod aan voedselpakketten en het leveren van maaltijden aan huis;
 • vervroegd het project ‘straatambassadeurs’ te realiseren. Dit is een project dat in het meerjarenplan voorzien is en versneld opgezet zal worden i.s.m. lokale partners en als doel heeft om het sociaal veiligheidsgevoel te verbeteren. De straatambassadeurs zullen ook bijdragen tot het terugdringen van het probleem van vereenzaming;
 • een laagdrempelige huiswerkbegeleiding na de schooluren voor kinderen uit kwetsbare gezinnen wordt verder versterkt uitgebouwd;
 • proactieve opsporing van armoede en het inzetten van brugfiguren in de scholen. Brugfiguren werken op het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren en willen de leerprestaties, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme kinderen verbeteren.
 • de dienstencentra zijn een belangrijk wapen in het relancebeleid naar ouderen toe, ze zullen nu ook van de nodige infrastructuur voorzien worden om video-calls mogelijk te maken en zo ouderen die geen digitale kennis of middelen hebben deze opstap geven;
 • de dienstverlening ‘telefoonster’, dit is het actief opbellen van welbepaalde bevolkingsgroepen, wordt verder sterk opgedreven en dit voor gebruikers van de dienstencentra, poetsdienst aan huis en 80-plussers; zo worden noden actief gedetecteerd en kan sociale hulp of aangepaste dienstverlening tijdig opgestart worden;
 • mantelzorgers zullen via de mantelzorgcafés extra gewaardeerd worden.

“Een gemeente is pas welvarend als er proactief, continu emanciperend en flankerend gewerkt wordt ook voor zij die kwetsbaar zijn” zegt burgemeester Annick Vermeulen.

Lokale economie

Een lokaal gemeentebeleid is uiteraard niet in staat om het omzetverlies of gedragswijzigingen van de consument (zoals het online kopen) volledig te compenseren, maar de gemeente is wel goed geplaatst om ondersteunend en flankerend te werken door in te zetten op extra en gerichte promo-acties om het ‘winkelhieren’ te stimuleren. Enkele van de relancemaatregelen ten voordele van de lokale economie zijn:

 • de Zedelgemse cadeaubon wordt extra gepromoot en uitgebreid, dit door o.a. een groeiend aantal deelnemende handelaars die kosteloos kunnen toetreden;
 • het uitrollen van de digitale cadeaubon;
 • de gemeente gaat in overleg met de lokale handelaars om de mogelijkheid te bieden langere openingsuren te organiseren;
 • er wordt in elke Zedelgemse brievenbus een bonnenkrant met kortingsbonnen te besteden bij de lokale ondernemers & handelaars, bij de Zedelgemse gezinnen bedeeld;
 • de gemeente biedt aan elk Zedelgems gezin een horeca-bon ter waarde van 5 euro aan om te besteden bij de lokale horeca, een relancemaatregel van 47.000 euro.

Ik zomer West-Vlaams in Zedelgem

Omdat de zomer van 2020 anders dan anders zal zijn, neemt de gemeente deel aan de campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’, een initiatief van de provincie West-Vlaanderen. Door de aanpak van de gemeente haalt Zedelgem 22.500 euro aan subsidies binnen om de Zedelgemnaar een leuke zomer in eigen gemeente aan te bieden. Gezien het sterk uitgebouwde verenigingsleven, kiest het gemeentebestuur er resoluut voor om haar verenigingen rechtstreeks aan zet te laten in de 5 dorpskernen die Zedelgem rijk is: Zedelgem dorp, Veldegem, Loppem, Aartrijke en Zedelgem De Leeuw. De zomeractiviteiten die in dit kader worden georganiseerd sluiten aan op de lokale economie en zullen via de lokale verenigingen, de website-kalender van de gemeente en op ikzomerwestvlaams.be aangekondigd worden.

Engagementen uit het Meerjarenplan 2020-2025 worden voortgezet

Het meerjarenplan van de gemeente dat vorig jaar voorgesteld werd, wordt uiteraard voortgezet en bevat o.a. tal van acties om de levenskwaliteit in onze gemeente verder te verbeteren door de uitvoering van projecten op het vlak van openbare werken en infrastructuur, acties ter verbetering van de (fiets)mobiliteit en ruimtelijke projecten om een kwalitatieve woon- en leefomgeving te bieden. Het volledige meerjarenplan kan je hier lezen.