Een meer omringd door bomen op een zonnige dag.

Publieke inspraak plan-MER WORG

30 juli 2018

Publieke inspraak over de ‘Aanduiding van watergevoelige Openruimtegebieden’

Het plan-MER WORG heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Je kan gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 30 juli tot en met 30 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis, bij de initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst) en bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel. Je kan de kennisgeving ook onderaan deze pagina bekijken/downloaden en de volledige planbundel bekijken op www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Tot en met 30 augustus 2018 kan je je opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e mailadres. Dit kan met behulp van het digitaal inspraakformulier (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

Je opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER. 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-PL0256
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be 

Publieke inspraak plan-MER WORG