Occasionele verkoop met niet commercieel karakter

Voor de verkoop van producten of diensten met een niet-commercieel karakter is een toelating vereist. Vaak staan deze verkopen gekend als het houden van een collecte. Typische voorbeelden van zulke verkopen zijn de acties van verenigingen, scholen en particulieren om bijvoorbeeld culturele, sportieve, menslievende, sociale of educatieve doelstellingen te realiseren. Deze verkopen zijn niet onderworpen aan de bepalingen die voor de ambulante handelaars gelden.
De toelating is nodig voor alle verenigingen of particulieren, met uitzondering van erkende jeugdverenigingen en organisaties erkend door de Minister van Financiën.

De verkopen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten.
 • De verkoop moet occasioneel blijven.
 • Naargelang het statuut van de verkoper
  1. is de verkoop toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring, wanneer deze door jeugdverenigingen georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden.
  2. is de verkoop onderworpen aan een voorafgaande melding, wanneer deze georganiseerd wordt door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, erkend door de FOD Financiën
  3. is de verkoop aan een machtiging onderworpen, wanneer deze gebeurt door andere categorieën organisatoren. Deze machtiging is beperkt tot maximum één jaar en is jaarlijks hernieuwbaar. In de aanvraag tot machtiging kunnen verschillende acties opgenomen worden (weliswaar te realiseren binnen de periode van één jaar).
 • De verklaringen en aanvragen moeten volgende zaken vermelden:
  1. de verantwoordelijke van de verkoop alsook het doel, de plaatsen, de periodes van de verkoop en de aangeboden producten en diensten
  2. een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden, zodat nagegaan kan worden of er concurrentie dreigt voor de plaatselijke handel.
 • De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren, aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool.
 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementering na leven, zoals bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren.
 • Alle verkoopsactiviteiten die niet conform deze regels plaatsvinden, kunnen verboden of stopgezet worden en de organisator kan één of meer jaren het verbod krijgen zijn activiteit uit te oefenen.

Hoe aanvragen?

De verklaringen en aanvraag voor een machtiging moeten gebeuren:

 • bij het ondernemersloket wanneer de verkoop onze gemeentegrenzen niet overschrijdt.
 • In een ander geval, bij de Dienst Economische vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De meldingen moet je minstens drie werkdagen voor de verkoop doen. De machtigingen moet je minstens één maand voor de verkoop aanvragen.
Als je een standplaats wil innemen op de openbare markt, moet je dit in de aanvraag vermelden.

De machtigingen worden toegekend door de burgemeester voor de periode van maximum één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Binnen dertig dagen na vervallen van de machtiging moet je het bewijs leveren van de besteding van de opbrengst.

Reglement: KB van 24-9-2006 over de uitoefening van de ambulante handel.