Burgemeesters van Zedelgem en randgemeenten bij het project van Ventilus.

Burgemeesters verenigen zich in aanpak 'Ventilus'

18 juni 2019

Burgemeesters Zedelgem, Brugge, Torhout, Wingene, Lichtervelde en Oostkamp verenigen zich in de aanpak rond het dossier ‘Ventilus’ en verlenen een negatief advies over de startnota aan de Vlaamse Regering.  De respectievelijke gemeenten geloven dat ze door deze verbintenis aan te gaan met elkaar, ze steviger in hun schoenen staan en de belangen van hun burgers beter kunnen verdedigen.

Op initiatief van de gemeente Zedelgem verenigen de gemeenten Zedelgem, de stad Brugge en Torhout, Wingene, Lichtervelde en Oostkamp zich in een gemeenschappelijke aanpak om alle vragen en bezorgdheden van hun inwoners te bundelen en hen bij te staan om een duidelijk antwoord te krijgen vanwege de Vlaamse Regering op al hun vragen.

Tijdens een gemeenschappelijke persconferentie benadrukten de burgemeesters van de respectievelijke gemeenten dat ze geen actie voeren tegen duurzame energie, maar dat ze de bezorgdheden van de mensen ter harte nemen, het een belangrijk dossier is dat ze zeer ernstig nemen en ze er samen alles willen aan doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de belangen van hun burgers te vrijwaren . “Ventilus is een project dat de mensen duidelijk diep raakt. De burgerinitiatieven rijzen als paddenstoelen uit de grond. Mensen nemen experten onder de arm. Ook de gemeenten zitten met nog heel wat vragen over dit technisch complexe plan, vooral wat betreft de gevolgen voor mens, milieu en landschap. Die bezorgdheden zullen zij ook overmaken aan de Vlaamse Regering.”

Zedelgem, die het hardst is getroffen door de plannen in de startnota, reageert zeer alert op het dossier en heeft nu een technisch expert aangesteld om haar bij te staan en deze expertise ook ter beschikking gesteld van de andere gemeenten. Om haar juridisch bij te staan in de opmaak van haar advies heeft de gemeente Zedelgem een advocatenkantoor gespecialiseerd in omgevingsrecht aangesteld. Een deel van de samen met dit advocatenkantoor ontwikkelde juridische argumentatie heeft zij ter beschikking gesteld van de andere gemeenten, die op die punten een gezamenlijk standpunt innemen.

Duiding bij Ventilus
De Vlaamse Regering keurde op 29 maart 2019 de start- en procesnota van Ventilus goed. De bedoeling is om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Dit moet het dan later mogelijk maken om vergunningen te verlenen aan Elia, de Belgische netbeheerder, om het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen te versterken. De bedoeling van het project Ventilus is het mogelijk te maken bijkomende hernieuwbare energie vanop zee naar het binnenland te transporteren. Concreet wil men daarvoor een bijkomende hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt voorzien, van aan de kust tot Avelgem, dit grotendeels bovengronds via bovengrondse hoogspanningslijnen. Er zijn 25 West-Vlaamse gemeenten betrokken.

Veel vragen en ongerustheid
Van bij het begin van de voorstelling van de plannen van het project Ventilus is bij de bevolking veel beroering en onrust ontstaan en zijn er veel technisch inhoudelijke vragen gerezen die tot op vandaag onbeantwoord blijven. Het betreft vooral vragen die betrekking hebben op de impact en het effect van zo’n hoogspanningsnet op mens, milieu en landbouw.

Gemeenten bereiden zich samen goed voor
Op vandaag loopt er een participatietraject over het ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus dat de Vlaamse Regering wil opmaken.

De startnota en de procesnota zijn ter inzage van de bevolking, die bezwaar kunnen indienen bij de hogere overheid.

De Vlaamse Regering vraagt de gemeente(n) om een advies uit te brengen over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ventilus’. De gemeente Zedelgem heeft een technisch expert (Prof. Lieven Vandevelde) aangesteld om haar bij te staan en deze expertise ook ter beschikking gesteld van de andere gemeenten.

Om haar juridisch bij te staan in de opmaak van haar advies heeft de Gemeente Zedelgem een advocatenkantoor (Sven Boullart Advocaten, gespecialiseerd in omgevingsrecht) aangesteld. Een deel van de samen met dit advocatenkantoor ontwikkelde juridische argumentatie heeft zij ter beschikking gesteld van de andere gemeenten, die op die punten een gezamenlijk standpunt innemen.

Negatief advies naar de Vlaamse Regering
De gemeenten en steden Zedelgem, Brugge, Torhout, Wingene, Lichtervelde en Oostkamp stellen vast dat de startnota van het project Ventilus vertrekt vanuit een verkeerde uitgangspositie.

De Europese regels over milieueffectenrapportage leggen de Vlaamse Regering op om, bij de opmaak van dit plan, goed na te gaan wat de milieueffecten van dit plan zijn. Daarbij moet ook worden nagegaan of er geen redelijke alternatieven voor handen zijn. Die alternatieven kunnen bestaan in een locatiealternatief (de hoogspanningslijn wordt op een andere plaats voorzien) of een uitvoeringsalternatief (vb. er wordt een ondergrondse kabel voorzien in plaats van een hoogspanningslijn).

Alvorens een definitief plan op te maken, moeten de voor- en nadelen van de diverse bestaande alternatieven worden onderzocht vanuit de milieueffecten (positief of negatief) die deze kunnen hebben. De diverse te onderzoeken milieueffecten zijn daarbij zeer ruim. Het gaat daarbij onder meer om de impact op  de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de fauna en flora, de bodem, het water, het geluid, het landschap, …

De gemeenten stellen vast dat een startnota werd opgesteld, vertrekkend vanuit een manifest verkeerde uitgangspositie. Immers, van bij de start worden op basis van voorgaande studies en om hoofdzakelijk financiële redenen een aantal alternatieven uitgesloten die potentieel meer gunstige effecten zouden kunnen hebben ten aanzien van mens, milieu, landschap, landbouw, …

Dit kan door de gemeenten niet worden aanvaard. De hoogspanningsverbinding zal immers voor zeer lange termijn worden gebouwd. Er kan niet worden aanvaard dat, enkel omwille van een  mogelijk hoge(re) investeringskost, er geen afdoende onderzoek zal gebeuren naar de alternatieven, die mogelijks veel minder ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu.

De gemeenten en hun burgers hebben recht op een meer gedegen en diepgaand onderzoek, dat rekening houdt met de veiligheid en gezondheid van mens en dier, de impact op het landschap, de landbouw, de woonkwaliteit,…

De gemeenten eisen van de Vlaamse Regering dan ook een veel uitgebreider én diepgaander onderzoek naar de beste manier om de hoogspanningsverbinding te realiseren op een veilige manier die zo weinig mogelijk hinder en risico’s zal inhouden voor de betrokken gemeenten en hun inwoners.

BESLUIT

De aanwezige gemeenten verlenen negatief advies over de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ventilus’. Zij zullen dit negatieve advies ook formeel en onderbouwd schriftelijk aan de Vlaamse Regering overmaken.

De gemeenten eisen van de Vlaamse Regering dan ook een veel uitgebreider én diepgaander onderzoek naar de beste manier om de hoogspanningsverbinding te realiseren op een veilige manier die zo weinig mogelijk hinder en risico’s zal inhouden voor de betrokken gemeenten en hun inwoners.

Voor Zedelgem, burgemeester Annick Vermeulen
Voor Brugge, burgemeester Dirk De fauw
Voor Torhout, burgemeester Kristof Audenaert
Voor Oostkamp, burgemeester Jan de Keyser
Voor Wingene, burgemeester Hendrik Verkest
Voor Lichtervelde, burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn

Bronvermelding/auteursrecht foto: Davy Coghe