Een windmolen aan het draaien.

Aspiravi nv start midden november met opbouw windturbine in Herderinnedreef 

8 oktober 2021

Aspiravi nv, dit is een Belgische producent van groene stroom, start in de week van 21 november met de opbouw van een windturbine in de Herderinnedreef in Zedelgem. Ook in Oostkamp start het bedrijf de opbouw van een windturbine. Beide windturbines zullen een masthoogte hebben  van 108 m. 

Niet naar de zin van Zedelgemse gemeentebestuur

Dat de windturbine in de Herderinnedreef er nu komt is helemaal niet naar de zin van het Zedelgemse College van burgemeester en schepenen en ook Zedelgemse burgers dienden hiertegen vele bezwaren in. “Wij hebben werkelijk alle mogelijke stappen gezet om de komst van een windturbine in de Herderinnedreef tegen te houden, maar de nodige vergunningen zijn uiteindelijk toch verleend aan Aspiravi nv.” zegt schepen van omgeving Arnold Naessens.

Geen draagvlak voor plaatsen windturbine nabij natuurgebied

Schepen van milieu en omgeving Arnold Naessens: “Het Zedelgemse college van burgemeester en schepenen vindt het onaanvaardbaar om de windturbine daar te plaatsen: vooreerst is er de directe nabijheid van het Plaisierbos, natuurgebied met biologische waarde en er ontbreekt ook een maatschappelijk draagvlak voor dit project. Tenslotte oordelen wij als bestuur dat de dossiervorming ontoereikend was.”
 

Per definitie niet tegen windturbines

Schepen Arnold Naessens: “Ik wil namens het gemeentebestuur toch ook duidelijk maken dat wij per definitie niet tegen windturbines zijn en Zedelgem ook initiatieven voor het terugdringen van CO2-productie steunt, maar wij een draagvlak bij de burger zeer belangrijk vinden door participatie in deze toe te laten en ook over de locatie is onvoldoende nagedacht vinden we”.

Vergund ondanks beroep gemeente 

Aspiravi nv kreeg voor de bouw van de windturbine in Zedelgem twee vergunningen waartegen de gemeente telkens in beroep is gegaan:

Stedenbouwkundige vergunning:

  • Op 22 januari 2016 leverde de provincie West-Vlaanderen de  vergunning af voor het bouwen van twee windturbines en aanhorigheden waarvan één aan de Herderinnedreef.
  • Het Zedelgemse College diende beroep in tegen deze vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de ‘aanvraag tot schorsing’ verwierp (23/8/2019).
  • Het College zette ‘de procedure tot vernietiging’ verder. Echter, door het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 9 januari 2018, werd de stedenbouwkundige vergunning uiteindelijk definitief.

Milieuvergunning:
 

  • Op 21 december 2015 verleende de provincie West-Vlaanderen een vergunning voor het ‘exploiteren van een windturbinepark bestaande uit twee windturbines, één op grondgebied Oostkamp en één in de Herderinnedreef met telkens een vermogen van  3000 kW en met een maximum ashoogte van 108 m. en een rotordiameter van 92,5m.
  • Ook hier ging het Zedelgemse schepencollege tegen in beroep: de bevoegde minister oordeelde op  24 juni 2016 dat dit beroep gedeeltelijk gegrond was, hierdoor werd een beperkte aanpassing aan de vergunning doorgevoerd, maar de windturbine bleef vergund.
  • Opnieuw ging het Zedelgemse College hiertegen in beroep, ditmaal bij de Raad van State, maar deze instantie verwierp de vraag van gemeente Zedelgem waardoor de milieuvergunning voor het plaatsen van de windturbine in de Herderinnedreef definitief werd op 24 juni 2021.
  • Doordat beide vergunningen ter beschikking zijn, kunnen de werken worden aangevat.