De sites op het vloethemveld op een herfstige dag.

Reactie gemeente op advies internationaal panel betreffende De Letse Bijenkorf en de erfenis van het Britse krijgsgevangenkamp op site Vloethemveld

3 december 2021

Naar aanleiding van de controverse rond het kunstwerk De Letse Bijenkorf, kwam vorige week een internationale groep van historici samen om op vraag van gemeente Zedelgem een onafhankelijk en onderbouwd advies te verlenen over de toekomst van de Letse Bijenkorf en de verdere publieksontwikkeling van het krijgsgevangenkamp in Vloethemveld.

Deze samenkomst was het sluitstuk van de acties die de gemeente had vooropgesteld om tegemoet te komen aan de polemiek over het kunstwerk. Hiervoor werd al het duidingsbord weggenomen en nam de gemeenteraad recent de eerste stap om de naam van het plein waarop het kunstwerk staat (Brivibaplein) weer te veranderen naar de oorspronkelijke naam ‘Peerdenbilk’. De controverse van de afgelopen maanden, het afgelegde traject en niet in het minst de aanbevelingen die nu op tafel liggen, hebben de ogen van de gemeente verder geopend voor de complexiteit van dit verhaal.

De gemeente wil deze geschiedenis niet uit de weg gaan, maar dit samen met het nieuwe opgebouwde internationale netwerk verder uitspitten en onderzoeken. Zoals ook geconcludeerd door de experten, was het nooit de intentie van de gemeente om met de oprichting van dit kunstwerk een eerbetoon te brengen aan het naziregime, bepaalde oorlogsmisdaden goed te praten of mensen doelbewust te kwetsen.

De toekomst van de Letse Bijenkorf

Zoals vanuit het expertenpanel wordt geadviseerd, zal het kunstwerk, na afstemming met de Letse partners, worden weggenomen van de huidige locatie en wordt een reflectieperiode ingelast waarin verder beroep wordt gedaan op het internationaal begeleidingscomité. De gemeente neemt tijdens deze periode het initiatief om met alle betrokken partijen te overleggen om zo een gedragen en weldoordachte permanente oplossing en locatie voor de Letse Bijenkorf naar voren te kunnen schuiven.

De gemeente blijft hierbij inzetten op de goede samenwerking met Letland, waar ook het expertenpanel potentieel in ziet, en wenst deze eerdere bilaterale contacten te verbreden naar een Europees verhaal. In het kader van een Europese context, zijn dergelijke relaties belangrijk. Dit laat de gemeente ook toe om het geheel in een ruimere context te plaatsen en leert ons de geschiedenis kritisch en op diverse manieren te bekijken.

Opportuniteiten voor het project Vloethemveld

De expertengroep was onder de indruk van het potentieel van de site van Vloethemveld. Ze adviseerde om de internationale contacten met deze deelnemende experten vast te houden en verder uit te bouwen. Deze workshop kan een start betekenen van de uitbouw van een netwerk van POW-kampen. Hierover wordt met de partners die rond Vloethemveld werken, verder bekeken of en hoe dit kan worden aangepakt.

De inhoud van de workshop heeft gemeente Zedelgem de ogen doen openen en doen beseffen dat het verhaal van het POW-kamp nog verder onderzocht dient te worden en bij publiekswerking nog beter dient geduid te worden. Dit is van belang bij alle stappen die verder gezet worden in de ontwikkeling van de publiekswerking van Vloethemveld.

De contacten die tijdens de workshop zijn ontstaan, zijn zeker van belang voor de verdere uitbouw van het historisch onderzoek in en rond Vloethemveld. Zo kunnen doctoraats- en/of masterstudenten en historici uitgedaagd worden om de kennis over het domein verder uit te diepen.

Tot slot wenst de gemeente Zedelgem het panel van experten nogmaals uitdrukkelijk te bedanken om zich over deze kwestie te willen buigen en hierover dit onderbouwd en deskundig advies af te leveren.

Het integrale advies van het panel is te vinden via deze link:
www.belgiumwwii.be/nl/debatten/de-erfenis-van-het-britse-krijgsgevangenkamp-op-de-site-vloethemveld.html