Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur kan worden gedefinieerd als "een verplichting die op een bestuur rust om documenten of informatie aan het publiek beschikbaar te stellen". In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve openbaarheid van bestuur en passieve openbaarheid van bestuur.

 

 • Bij actieve openbaarheid van bestuur gaat het om informatie die een bestuur uit eigen beweging ter beschikking stelt. 
 • Bij passieve openbaarheid van bestuur neemt de burger het initiatief om bestuursdocumenten bij een bestuur op te vragen.

Bestuursdocument

Iedereen kan bestuursdocumenten raadplegen, er een afschrift van krijgen, er uitleg over vragen en eigen persoonsgegevens in bestuursdocumenten laten verbeteren. Uiteraard heeft dit enkel betrekking op documenten die effectief in het bezit zijn van het bestuur.

Een bestuursdocument wordt ruim gedefinieerd: alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van een overheidsinstantie (informatie op papier, digitale informatie of audiovisuele informatie).

Voorwaarden

In principe kan elk bestuursdocument openbaar worden gemaakt. Sommige documenten worden niet of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Dit is echter uitzonderlijk en kan gebeuren omwille van volgende redenen: 

 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • om geen afbreuk te doen aan het geheim van beraadslagingen
 • informatie die vrijwillig door derden is verstrekt en die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is bestempeld
 • vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie

Verder kan de aanvraag afgewezen worden

 • als de vraag onredelijk is;
 • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
 • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

Openbaarmaking oude documenten
De specifieke uitzonderingen (zie hierboven) zijn beperkt in tijd. Na een termijn van 20, 50 of 120 jaar worden bestuursdocumenten die vallen onder één van die uitzonderingen publiek gemaakt. Voor het inzien van oude documenten kan je terecht bij de dienst archief (archief@zedelgem.be).

Aanvraag

Om een bestuursdocument te raadplegen of een afschrift ervan te bekomen, dien je een schriftelijke aanvraag te doen. Dit kan per brief gericht aan gemeente Zedelgem (P.A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem), of via e-mail aan secretariaat@zedelgem.be.

De aanvraag bevat volgende info:

 • De naam en adres of e-mailadres van de aanvrager
 • De info die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren
 • De keuze voor inzage of afschrift

Procedure

De aanvraag tot openbaarmaking wordt geregistreerd en zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 20 kalenderdagen) per brief of per e-mail beantwoord. 

Als de aanvraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze geformuleerd is, begint een nieuwe termijn van 20 kalenderdagen te lopen vanaf het moment dat de aanvrager zijn aanvraag gespecificeerd of vervolledigd heeft.

De termijn van 20 kalenderdagen kan verlengd worden tot 40 kalenderdagen als de aanvraag moeilijk tijdig kan getoetst worden aan de uitzonderingen, of wanneer er meer tijd nodig is om de gevraagde informatie te verzamelen. We brengen je in dit geval op de hoogte.

Beroep tegen de beslissing

Je kan beroep instellen tegen de beslissing bij de beroepsinstantie Openbaarheid van Bestuur (Havenlaan 88 bus 20, 1000 Brussel) of via e-mail naar openbaarheid@vlaanderen.be.

Je beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om beroep in te stellen. De termijn begint te lopen op de dag nadat de beslissing is verstuurd.