Mogelijks een nieuwe locatie voor basisschool Zedelgem Dorp

Dat gemeente Zedelgem en Scholengroep Sint-Rembert al enige tijd de handen in elkaar slaan om een nieuwe school in Zedelgem dorp te realiseren, is bekend. De huidige schoolgebouwen en de bijhorende infrastructuur in de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat zijn helemaal opgebruikt, niet meer aangepast aan de actuele noden op gebied van infrastructuur.

Annick Vermeulen, burgemeester: “We zijn als lokaal bestuur samen met de school gedreven verder blijven zoeken naar een geschikte locatie. De huidige gebouwen van de school zijn in zeer slechte staat. Geen enkele goede huisvader of moeder kan nog akkoord gaan met het gigantisch energieverbruik bijvoorbeeld dat dit met zich meebrengt en dat bovendien bijdraagt aan negatieve inspectieverslagen over de huidige verouderde infrastructuur. Daarnaast is veilige schoolinfrastructuur van cruciaal belang." 

Ann Stael, algemeen directeur Scholengroep Sint-Rembert verduidelijkt verder: "We zijn al lang vragende partij om een modern, duurzaam schoolgebouw te bouwen op een geschikte locatie in Zedelgem dorp. Enerzijds is de gehele infrastructuur van de huidige accommodatie verouderd  en allesbehalve duurzaam. Anderzijds biedt een nieuwbouw ons de kans om op één vestiging een eigentijdse leer- en leefomgeving te creëren voor de kinderen en hun leraren. Denk maar aan meer multifunctionele lokalen, efficiënte inzet van speel- of leerstraten in de gang, samenbrengen van functies, lichtrijke klaslokalen met goede akoestiek, een uitdagende speelplaats met diverse bewegingsmogelijkheden…"

Het is bekend dat de scholengroep en de gemeente al enige tijd samenwerken rond de bouw van een nieuwe school en hiervoor site De Groene Meersen naar voor geschoven hadden, maar die piste wordt nu verlaten en beide partners scharen zich nu achter een nieuwe vooropgestelde locatie ter hoogte van WZC (woonzorgcentrum) Klaverveld en gemeentelijk dienstencentrum De Braambeier langs de Loppemsestraat.

Nieuwe locatie voor bouwen nieuwe school nabij WZC Klaverveld en dienstencentrum De Braambeier

Arnold Naessens, schepen van omgeving en milieu: “De gemeente is eigenaar van de grond waar we de nieuwe school willen bouwen. Gezien de aanvraag tot de bouw van een nieuwe school in de directe omgeving van sportcentrum De Groene Meersen geweigerd is, is deze piste voor het bouwen van een school daar nu definitief verlaten. Dit was nochtans een logische piste met veel mogelijkheden voor schoolgaande kinderen en voor de interactie met de vrijetijdssite die De Groene Meersen is (bib, sport, jeugdcentrum, …), bovendien een site ingebed in een prachtige groene omgeving… Als lokaal bestuur moeten wij oplossingen bieden en het hoofd bieden aan de vele maatschappelijke uitdagingen. We kunnen het tegenover onze jonge schoolpopulatie niet maken om ons te verwikkelen in jarenlange procedures. We moeten oplossingen aanreiken en dit doen we nu. De tijd dringt immers.”

Kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur en deelgebruik omgeving en infrastructuur in dorpskern(en) van groot maatschappelijk belang

Gemeente Zedelgem benadrukt dat ze geen tijd wil verliezen en absoluut vooruit wil met de realisatie van de nieuw te bouwen school. Het verder zoeken naar een nieuwe locatie is achter de schermen sinds de afketsing van de vorige piste op site De Groene Meersen, intensief verder gezet en dit in goed overleg en samenwerking met de Scholengroep Sint-Rembert. Beide partners scharen zich dan ook ten volle achter de nieuw voorgestelde locatie nabij woonzorgcentrum en dienstencentrum.

Annick Vermeulen, burgemeester: "Ik geloof dat we nu een sterke locatie naar voor schuiven om mee verder te gaan en waarbij de drie partners; Zorg en Welzijn Zedelgem vzw (beheerder WZC Klaverveld), de scholengroep en de gemeente elkaar versterken en de dorpsgemeenschap heeft er alle belang bij om de school in Zedelgem dorp te behouden.” 

Gemeente Zedelgem die eerder al besliste om een deel van de betrokken grond in erfpacht te geven voor uitbreiding met woongelegenheden van WZC Klaverveld, ging in overleg met het woonzorgcentrum waar een uitbreiding enkele jaren aan de orde is. Zo besliste het gemeentebestuur in het verleden om een deel van deze site in erfpacht te geven aan het woonzorgcentrum voor de uitbreiding van het aantal woongelegenheden ten behoeve van de oudere bevolking met zorgnoden.

Burgemeester Annick Vermeulen en voorzitter Zorg en Welzijn Zedelgem vzw Roland Degadt: “ We zien met deze nieuwe locatie een mooie kruisbestuiving mogelijk tussen verschillende doelgroepen gaande van kinderen, jonge gezinnen, ouderen en de bezoekers van het dienstencentrum De Braambeier. Bovendien streven we ook deelgebruik na van bepaalde onderdelen van de reeds aanwezige infrastructuur. We denken aan fietsenstalling en parkingfaciliteiten alsook aan het gezamenlijk gebruik van de open ruimte tussen de gebouwen.

Mobiliteit en verkeersveiligheid afstemmen op prioriteit zachte weggebruikers

De gemeente Zedelgem ijvert voor verkeersveiligheid. Het accent zal hier liggen op het stimuleren van fietsgebruik en voetgangersvoorzieningen en dit kunnen we duidelijk organiseren in onze mobiliteitsorganisatie op deze locatie. 

Wat met verdere ontwikkeling site Groene Meersen/Patrijzenhoek?

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen Arnold Naessens: “Met deze aanpak kiest ons gemeentebestuur voor een pragmatische aanpak: we willen de school en bijgevolg generaties jonge gezinnen, Zedelgemnaren, een kwaliteitsvolle school in een kwaliteitsvolle omgeving bieden. En dat was nochtans zeer zeker ook het geval op de voormalig piste Groene Meersen, om niet te zeggen de beste en uitverkoren piste door ons gemeentebestuur. We hebben echter geen tijd te verliezen en we helpen niemand vooruit door verwikkeld te geraken in jarenlange procedures. Dat is de taak en verantwoordelijkheid van een uitvoerend bestuur om de verschillende belangen af te wegen en de weg van het algemeen maatschappelijk belang te kiezen.” 

Volgens het gemeentebestuur is het voordeel van de “groene” omgeving op site De Groene Meersen helaas wel weggevallen op de nieuwe locatie langs de Loppemsestraat, groene omgeving die het gemeentebestuur wel graag naar voren had geschoven. 

Schepen van omgeving Arnold Naessens: “Site Patrijzenhoek wordt natuurlijk ook verder ontwikkeld en biedt nog steeds interessante opportuniteiten voor onze gemeente en de gemeenschap. Uniek zijn daar de mogelijkheden; ik herhaal; in een groene omgeving met veel ruimte voor recreatie en vrijetijdsaanbod. Daar blijven we dus de procedure van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) uitwerken. Maar een school hoort er daar niet meer bij.”

Overheidsmiddelen goed inzetten

Tot slot benadrukt gemeente Zedelgem dat het tot haar beleidsvisie behoort om bij het aanwenden van ruimte deel- en multifunctioneel gebruik ervan na te streven. “Overheidsmiddelen en voorzieningen goed en optimaal inzetten is hier de leidraad” aldus de burgemeester en de schepen nog. 

Bewonersbrief

De nabije bewoners van WZC Klaverveld en dienstencentrum De Braambeier worden van deze nieuwe plannen geïnformeerd via een bewonersbrief die huis aan huis bedeeld wordt. Later zullen informatievergaderingen volgen.