Hemelwaterplan

De gemeente Zedelgem is in samenwerking met Aquafin begonnen aan de opmaak van een hemelwaterplan voor het grondgebied Zedelgem.

Wat doet het Hemelwaterplan?

Een hemelwaterplan brengt de huidige situatie in kaart. Er wordt gevisualiseerd waar et momenteel al een gescheiden rioleringsstrelsel ligt. De zogenaamde regenwaterassen kunnen ondergronds (riolering met enkel hemelwater) of bovengronds liggen (grachten). Ook worden de plaatsen met wateroverlast geinventariseerd en tot slot wordt er een analyse gemaakt van de zones met infiltratiemogelijkheden.

Door al deze gevens naast elkaar te leggen kom je tot bepaalde probleemzones. De probleemzone is een zone waar infiltratie moeilijk is of er geen mogelijkheid is tot het afvoeren van hemelwater via riolering, grachten of waterlopen.

Voor deze zones wordt samen met de andere waterbeheerders (Aquafin, Polderbesturen, Provincie, VMM, …), onze buurtgemeentes en andere belangrijke overheden naar optimale oplossingen gezocht. Enkele van deze oplossingen zijn reeds opgenomen in het Riviercontract van de Kerkebeek. De visie die hierbij gecreëerd wordt zal stap voor stap in de praktijk vertaald worden.