Gecoro

De GECORO is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De raad is geen politiek orgaan en staat tussen de politiek en de bevolking.

De GECORO speelt een belangrijke rol bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). De raad geeft hierover adviezen en formuleert voorstellen aan de administratie. Daarenboven speelt ze een rol bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s): De raad bundelt en coördineert de reacties van het openbaar onderzoek en geeft advies aan de gemeenteraad op basis van deze gegevens.

Het College van Burgemeester en Schepenen of de stedenbouwkundig ambtenaar kan de GECORO om advies vragen in verband met bepaalde dossiers. Het gegeven advies is niet bindend van karakter.

De leden van de GECORO zijn aangesteld voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met de ambtstermijn van het bestuur. De leden zijn aangesteld door de gemeenteraad en vertegenwoordigen de verschillende geledingen van de maatschappij.