Een stukje grond dat super droog is door de droge zomer.

Droogte zomer 2018 erkend als landbouwramp

21 november 2018

De droogte tijdens de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Dit betekent dat landbouwers die schade hebben geleden vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert, een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen voor de geleden schade. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 28 februari 2019. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

De processen-verbaal van eerste schadevaststellingen uitgevoerd na 30 september 2018, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig vastgesteld kan worden.

De tegemoetkomingsaanvraag kan via de post (bij voorkeur aangetekend) en via e-mail naar inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be worden doorgestuurd, of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij West-Vlaanderen in de Koning Albert I-laan 1-2, bus 101 in 8200 Brugge.

De tegemoetkomingsaanvraag is ook hier terug te vinden. 

Aan de volledig ingevulde tegemoetkomingsaanvraag dienen volgende bijlagen te worden toegevoegd:

  • een verslag van een onafhankelijk expert en de ereloonnota, als deze beschikbaar zijn
  • een kopie van de verzekeringspolis voor schade aan gewassen of een attest van de producentenorganisatie als je verzekerd bent via een producentenorganisatie

Voor meer informatie kan je terecht op volgende website, klik hier.

Nog vragen? Neem gerust contact op met onze milieudienst.

Droogte zomer 2018 erkend als landbouwramp