Beheer recyclageparken van Oostkamp, Zedelgem en Beernem wordt overgedragen aan IVBO

De Gemeenteraden van Beernem, Oostkamp en Zedelgem beslisten op 15 december om gezamenlijk het beheer van de recyclageparken over te dragen aan IVBO. Om de inzameling van het afval goed te kunnen blijven organiseren en er tegelijk voor te zorgen dat de recyclage betaalbaar blijft, is een meer regionale aanpak belangrijk. Het beheer van de parken zal vanaf juli 2023 door IVBO overgenomen worden. Het personeel wordt vanaf januari 2024 door IVBO tewerkgesteld. De drie gemeenten ondersteunen de vraag om een degelijk personeelsstatuut. Ze willen de personeelsleden die de overstap zullen moeten maken hierin op een correcte manier begeleiden.

IVBO is het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland. De opdracht van IVBO bestaat uit de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en bedrijfsafval in 9 gemeenten, waaronder Brugge, Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

Het belang van recyclageparken als dienstverlening kan niet onderschat worden. De voorbije jaren is het aantal afvalsoorten, dat selectief of apart kan worden aangeboden, sterk toegenomen.

De overdracht van recyclageparken van de gemeenten naar de intercommunales is in de rest van Vlaanderen al een tijdje bezig. In 2022 besliste het stadsbestuur van Brugge om het dagelijks beheer en de exploitatie van de 3 Brugse recyclageparken over te dragen aan IVBO.

Zowel Oostkamp, Beernem als Zedelgem zijn eveneens overtuigd van de voordelen van een overdracht van het beheer van de recyclageparken aan IVBO.

Het huidige Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 en het toekomstige Lokaal Materialenplan kiezen immers resoluut voor een integraal beleid rond circulaire economie, door een verhoogde aandacht voor preventie en hergebruik en door materiaalkringlopen verder te sluiten. Het gemeentelijke afvalbeheer wordt daarom een steeds grotere uitdaging, onder andere door een steeds hogere aandacht voor selectieve inzameling en een verdere afbouw van de hoeveelheid restafval. Intercommunaal beheer van de recyclageparken is hierbij een logische keuze.

Intercommunaal beheer van de parken bevordert de gelijke werkwijze van alle intercommunaal beheerde parken met eenzelfde uitrustingsniveau (weegbrug, up-to-date diftar-systeem,…). Op termijn kan intercommunaal beheer zorgen voor een gelijkschakeling van de prijzen, wat zou betekenen dat de inwoners van deze gemeenten ook terecht kunnen in recyclageparken buiten de eigen gemeente.

Beheer van de recyclageparken vanuit IVBO zorgt ook voor financiële voordelen door de schaalvergroting en optimalisatie van kosten en opbrengsten. Het personeel kan efficiënter en flexibeler ingezet worden waardoor afwezigheden door verlof en ziekte beter kunnen opgevangen worden en de werking van de recyclagepark gegarandeerd blijft.

Naast Oostkamp, Beernem en Zedelgem, kunnen ook nog andere gemeenten die deel uitmaken van het werkgebied van IVBO, instappen in het systeem van het intercommunaal beheer van de recyclageparken.

De drie gemeenten ondersteunen de vraag om een degelijk personeelsstatuut. Samen met IVBO zullen zij de personeelsleden die aan IVBO overgedragen worden op een correcte manier begeleiden. Op 7 december kregen de personeelsleden reeds het nieuws van de overdracht van het beheer van de recyclageparken aan IVBO.

Bij een overstap zouden de gemeentelijke retributiereglementen voorlopig blijven bestaan en kunnen inwoners van de gemeente nog steeds enkel terecht in de gemeentelijke recyclageparken. Voor de inwoners verandert er dus nog niets.

Wel stellen de drie gemeenten alles in het werk om bij de start van de nieuwe legislatuur in 2025 werk te maken van een uniforme prijszetting voor alle recyclageparken die intercommunaal beheerd worden, zodat inwoners ook naar andere recyclageparken buiten de eigen gemeente kunnen.

Deze timing wordt vooropgesteld voor de overname van de recyclageparken door IVBO:

  • De Gemeenteraden nemen de beslissing over de overname van de recyclageparken op donderdag 15 december 2022.
  • Op 1 juli 2023 neemt IVBO de werking van de recyclageparken van Beernem, Oostkamp en Zedelgem over.
  • Op 1 januari 2024 gaat het contractuele personeel idealiter over naar het personeelsstatuut van IVBO. Eventuele statutaire personeelsleden worden door de gemeente ter beschikking van IVBO gesteld. In de loop van 2023 zullen de gemeenten hiertoe een constructieve dialoog aangaan met IVBO in samenspraak met het personeel en de syndicale organisaties.

Schepen voor milieu Arnold Naessens                                            Burgemeester Annick Vermeulen