RUP Engelbewaarder en RUP Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat

De gemeente wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP Engelbewaarder) op te maken voor een stuk van het domein van OC Cirkant. Er wordt gestreefd naar een woonproject met sociale huisvesting dat in beperkte mate afhankelijk is van de dienstverlening van OC Cirkant. Het doel van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportlaan - Sint-Aarnoutstraat is om een grenscorrectie door te voeren voor de gewestplangrens tussen woongebied en agrarisch gebied, om zo de resterende percelen te kunnen ontwikkelen.

Update 17/03/2022: Scopingnota

De scopingnota geeft het voortschrijdend inzicht tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP  weer en geeft aan hoe omgegaan is met de adviezen en de inspraakreacties op de startnota. Je kunt beide scopingnota's onderaan deze pagina downloaden.

 

___________________________________________________________________________________________

 

Update 28/11/2019: Startfase

Startnota en procesnota ter inzage
Er werd voor beide uitvoeringsplannen een startnota over het gebied opgemaakt die de doelstelling aangeeft, onderbouwt en motiveert. De startnota en procesnota voor elk ruimtelijk uitvoeringsplan liggen ter inzage bij het onthaal van de gemeente en kunnen door de bevolking geraadpleegd worden van 2 december 2019 tot en met 30 januari 2020. De nota’s kunnen gedurende die periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.

Participatiemoment - Deze fase werd afgerond
Om uw mening te kennen organiseert de gemeente een info- en participatiemoment voor haar inwoners op maandag 16 december 2019 in de kapel van OC Cirkant. Deze infovergadering en het participatiemoment starten om 19u met het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Engelbewaarder’. Om 20u00 volgt de toelichting over het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sportlaan – Sint-Aarnoutstraat’. U bent er allen van harte welkom om samen na te denken over de toekomst van deze locaties.

Reacties m.b.t. beide startnota’s moeten aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis aan het onthaal of digitaal overgemaakt worden aan ruimte@zedelgem.be ten laatste op 30 januari 2020.