Wilsverklaring euthanasie

Sinds 1 september 2008 kan de wilsverklaring betreffende euthanasie worden geregistreerd bij de dienst burgerzaken. Je kan hiervoor terecht in het gemeentehuis in Zedelgem of bij de deelgemeenten.
De registratie van de wilsverklaring van euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat persoonlijk wordt afgegeven. Het model van aangifteformulier is wettelijk bepaald en is verkrijgbaar bij het gemeentebestuur of kan je via onderstaande link downloaden.

 

Op het aangifteformulier moet men nauwkeurig en ondubbelzinnig te kennen geven dat, in de veronderstelling dat men zijn wil niet meer kan uiten, een arts euthanasie kan uitvoeren (onder de voorwaarden van de wet van 28 mei 2002).
Naast een aantal eigen persoonsgegevens moeten ook de gegevens ingevuld worden van twee meerderjarige getuigen, van wie minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de betrokkene. Men kan ook één of meerdere vertrouwenspersonen aanduiden, maar dit is geen verplichting. Alle partijen moeten de wilsverklaring ondertekenen. De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Let wel dat ze slechts geldig is voor een periode van 5 jaar en dus om de 5 jaar moet worden herbevestigd.

 

De registratie gebeurt in een centrale databank van de Federale overheidsdienst van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Als een arts geconfronteerd wordt met een patiënt die wilsonbekwaam is en die zich in een situatie bevindt waarin euthanasie zou kunnen worden toegepast, richt hij zich tot die centrale databank om na te gaan of er een wilsverklaring is opgenomen. De arts dient de eventueel aangewezen vertrouwenspersonen te contacteren.
Let wel dat een arts op basis van dergelijke wilsverklaring niet kan gedwongen worden om euthanasie toe te passen (men heeft dus geen recht op euthanasie).

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: