Tijdelijk politiereglement

Het houden van een manifestatie op de openbare weg moet aangevraagd worden bij het gemeentebestuur van Zedelgem. Indien deze manifestatie (of een andere gelegenheid) een wijziging van het algemene politiereglement tot gevolg heeft, moet een tijdelijk politiereglement opgesteld worden om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen.

Elk politiereglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, die maandelijks plaatsvindt. De aanvraag moet daarom zo volledig en zo vroeg mogelijk ingediend worden.
 
 
PROCEDURE:

  • de aanvraag gebeurt minstens 8 weken voor het begin van de manifestatie, aan de hand van het 'aanvraagformulier manifestatie op de openbare weg';
  • het volledig ingevulde formulier wordt gestuurd naar:

Gemeentebestuur Zedelgem
Dienst infrastructuur, afdeling mobiliteit
Snellegemsestraat 1
8210 Zedelgem

 

  • na de definitieve aanvraag kunnen geen wijzigingen meer toegestaan worden. Het dossier moet compleet binnen zijn minimum 8 weken voor de manifestatie;
  • het complete dossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;
  • na goedkeuring van de manifestatie door het college zorgt de dienst mobiliteit voor de opmaak van het tijdelijk politiereglement en een dienstnota voor de technische dienst met de te plaatsen of te leveren signalisatie; `
  • het politiereglement wordt ter goedkeuring voorgelegd in de volgende gemeenteraadszitting;
  • een afschrift van het goedgekeurde politiereglement wordt opgestuurd naar de aanvrager (organisatie), de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, de politierechter van het Kanton Brugge en de politie;
  • de technische dienst levert de nodige signalisatie, die moet geplaatst worden door de organisator, op een correcte manier zoals aangegeven in het politiereglement. De plaatsing zal gecontroleerd worden door de politie, met bestraffing bij nalatigheid;
  • onmiddellijk na de manifestatie wordt de signalisatie weggenomen door de aanvrager en ter beschikking gesteld van de technische dienst.

Gerelateerd(e) document(en): 

Thema: