Samenlevingscontract

Samenwonende partners kunnen sinds 1 januari 2000 een officieel karakter geven aan het samenleven. De 'wettelijke samenwoning' biedt slechts een minimale patrimoniale bescherming.  De draagwijdte van deze wettelijke regeling is zeer beperkt, zij heeft geen enkel effect op het vlak van de erfopvolging, afstamming, fiscaliteit, adoptie …  De samenwonenden kunnen eventueel bijkomende bepalingen opnemen in een akte bij de notaris.

VOORWAARDEN

 • meerderjarig zijn (beperkt tot 2 personen ongeacht geslacht of seksuele geaardheid)
 • niet verbonden zijn door een huwelijk (vanaf dat de echtscheiding in kracht van gewijsde is gegaan) of een andere wettelijke samenwoning
 • verwant of niet verwant
 • bekwaam zijn om contracten aan te gaan 

Beide partners moeten zich samen aanmelden in het gemeentehuis of in één van de deelgemeenten, in het bezit van hun identiteitskaart, waar zij een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Er wordt nagegaan of beide partners voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De verklaring wordt ingeschreven in het bevolkingsregister en een ontvangstbewijs wordt afgeleverd. Er zijn geen kosten aan verbonden.


GEVOLGEN

 • bescherming van de gezinswoning: die kan niet zomaar door één van de partners verkocht of met een hypotheek bezwaard worden
 • evenredige bijdrage in de lasten van het samenwonen
 • samen verantwoordelijk voor de schulden aangegaan voor het samenwonen of voor de opvoeding van de kinderen
 • wanneer van bepaalde eigendommen niet kan bepaald worden wie de eigenaar is, zijn ze eigendom van beiden. 

BEËINDIGING

 • door huwelijk
 • door overlijden van één van beide partners
 • door onderlinge overeenstemming tussen de samenwonenden
 • door éénzijdige beëindiging van één van de samenwonenden 

 

-> procedure beëindiging

Bij beëindiging door onderlinge toestemming legt men een schriftelijke verklaring af in het gemeentehuis van de woonplaats van één of beide partners. De beëindiging wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
In geval van éénzijdige beëindiging betekent de dienst bevolking binnen de acht dagen de beëindiging bij deurwaardersexploot aan de andere partij en stuurt eventueel een aangetekend schrijven naar de gemeente van de woonplaats van de andere partij, om deze in kennis te stellen van de beëindiging van het "wettelijk samenwonen". De kosten van de betekening (ong. 130 EUR) en het aangetekend schrijven zijn ten laste van diegene die de verklaring tot beëindiging van het samenwonen aflegt.

Thema: