Pensioen

Pensioenaanvraag  

Voor iedereen wordt, overeenkomstig de pensioenwetgeving, bij het bereiken van de normale pensioenleeftijd van ambtswege een onderzoek naar de pensioenrechten ingesteld. Personen die vervroegd op pensioen willen gaan of die een volledige loopbaan hebben, dienen hun pensioen wel zelf aan te vragen. 

De aanvraag van het pensioen kan via 2 kanalen gebeuren:

  • bij voorkeur bij het OCMW/Sociaal Huis, Brugsestraat 3, 8211 Aartrijke;
  • in het gemeentehuis of één van de deelgemeenten;
  • rechtstreeks bij het RSVZ (zelfstandigen) of de RVP (werknemers).

Voor mensen die werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkeringen genieten wordt, overeenkomstig de geldende pensionwetgeving, bij het bereiken van de normale pensioenleeftijd van ambtswege een onderzoek naar de pensioenrechten ingesteld. Dit onderzoek ontslaat deze mensen van de verplichting hun aanvraag zelf in te dienen.

Personen die in het buitenland wonen, moeten de aanvraag indienen door een, bij voorkeur aangetekend, schrijven te richten aan de zetel van:

  • het RSVZ, Jan Jacobsplein 6, 1000 Brussel, of,
  • de RVP, Zuidertoren, 1060 Brussel

Indien men in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte woont of in een land waarmee België een overeenkomst gesloten heeft, gelden bijzondere regels. 

 

Nodige documenten  

In principe dient men zich persoonlijk aan te bieden met identiteitskaart en, indien gehuwd, deze van de echtgeno(o)t(e) (of trouwboekje).
Men mag zich ook laten vertegenwoordigen door een meerderjarige persoon die in het bezit is van:

  • zijn/haar identiteitskaart;
  • de identiteitskaart van de aanvrager en deze van de echtgeno(o)t(e);
  • een schriftelijke volmacht (speciaal formulier te verkrijgen)

 

Soorten uitkeringen  

Rustpensioen (werknemer/zelfstandige)

 > leeftijd : man: 65 jaar; vrouw: 64 jaar

Vervroegd pensioen is mogelijk voor mensen die een volledige loopbaan hebben (man: 45 jaar - vrouw: 44 jaar) of voor mensen vanaf de leeftijd van 60 jaar onder bepaalde voorwaarden (voor zelfstandigen is er een vermindering van 5% op de uitkering per jaar vervroeging).
Vervroegd pensioen is niet mogelijk voor mensen die genieten van voltijds conventioneel brugpensioen.
Pensioen van uit de echt gescheiden echtgenoot
Vervroegd pensioen mogelijk vanaf de leeftijd van 60 jaar onder bepaalde voorwaarden.

Overlevingspensioen

In volgende gevallen moet er geen aanvraag worden ingediend:
- de overleden partner genoot een rustpensioen;
- wanneer op het ogenblik van het overlijden nog geen definitieve beslissing genomen werd in het
dossier van het rustpensioen van de overledene.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

 > leeftijd voor mannen en vrouwen: 65 jaar.

Thema: