Natuurvergunningen

WEGWIJS IN DE NATUURVERGUNNINGSPLICHT 

Voor heel wat werken moet een natuurvergunning aangevraagd worden. Indien dit niet wordt gedaan, staan hier sancties tegenover.Deze natuurvergunningsplicht volgt uit het 'Natuurdecreet' dat al sedert 1998 van kracht is.

 

WAARVOOR IS EEN NATUURVERGUNNING VEREIST? 

knotwilgJe hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen. Deze vergunningsplicht is niet overal van toepassing. Met 'vegetatie' wordt iedere begroeiing (perceelsdekkend) bedoeld die op een (half)natuurlijke manier ontstaan is of door de mens gecreëerd werd. De meest typische vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden maar ook moerassen, rietvelden, duinbegroeiingen, enz.

De term 'kleine landschapselementen' staat voor de bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Deze landschapsbepalende elementen blijven heel belangrijk als verbinding tussen grotere natuurgebieden.

Voor het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigings-werken, het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, e.d. zal je dus een natuurvergunning moeten aanvragen in de welbepaalde gebieden.

 

WAAR IS EEN NATUURVERGUNNING VEREIST? 

De natuurvergunningsplicht is van toepassing in volgende gebieden:

  • natuurreservaat
  • natuurgebied`
  • parkgebied
  • bosgebied
  • speciale beschermingszone voor het behoud van de vogelstand (besluit. Vl. Reg. 17/10/88)
  • IVON-gebieden (integraal verwevings- en ondersteunend netwerk)

Voor het wijzigen van kleine landschapselementen heb je ook een natuurvergunning nodig in:

  • landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  • puur agrarisch gebied.

De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter indien het om een groene bestemming gaat).

De natuurvergunning is ook niet verplicht indien je reeds over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd gevraagd (vb. voor het kappen van een boom).
Voorts is het ook niet nodig indien de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (vb. voor een natuurreservaat, bossen) of indien het gaat om normale onderhoudswerken.

 

WAT ALS JE WERKEN UITVOERT ZONDER NATUURVERGUNNIING? 

Bij vervolging van overtredingen dient volgens het natuurdecreet steeds herstel in de oorspronkelijke toestand opgelegd te worden. Daar bovenop staan hier aanzienlijke geldboetes tegenover. 

 

AANVRAAGFORMULIER:

aanvraag natuurvergunning 

Bezorg het ingevuld en ondertekend aan de milieudienst, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem. 
 

Bron: http://natuurvergunning.milieuinfo.be
 
 

Thema: