Laatste wilsbeschikking

Iedereen kan tijdens zijn/haar leven vrijwillig de wijze van teraardebestelling laten registreren in het gemeentehuis of in één van de deelgemeenten.

 

Keuze

Bij de laatste wilsbeschikking kunnen volgende keuzes worden vastgelegd:

 • begraving
 • crematie: begraving as binnen de omheining van de begraafplaats
 • crematie: bijzetting as in het columbarium van de begraafplaats
 • crematie: verstrooiing as op de strooiweide van de begraafplaats
 • crematie: verstrooiïng as in Belgische territoriale zee
 • crematie: verstrooiïng as op een andere plaats (privé)
 • crematie: begraving as op een andere plaats dan de begraafplaats (privé)
 • crematie: bewaring as op een andere plaats dan de begraafplaats (privé)
 • uitvaartplechtigheid volgens de katholieke godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de protestantse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de anglicaanse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de orthodoxe godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de joodse godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de islamitische godsdienst
 • uitvaartplechtigheid volgens de vrijzinnige levensovertuiging
 • uitvaartplechtigheid volgens de neutraal-filosofische overtuiging 

Ook de plaats van begraving kan worden vastgelegd (begraafplaats) en een bestaand uitvaartcontract (vastgelegd bij een verzekeraar, begrafenisondernemer, notaris, ...) kan hieraan gekoppeld worden.

Het bewaren, uitstrooien, begraven van de as op een andere plaats dan de begraafplaats is in voege getreden met de wet van 8 februari 2001. Dit kan als de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders indien het om een minderjarige gaat. Is er geen laatste wilsbeschikking, dan moeten alle familieleden akkoord gaan.
Het uitstrooien of begraven van de as mag niet op een openbaar domein gebeuren. De as van de overledene dient met respect en eerbied behandeld te worden en kan geen voorwerp uitmaken van een commerciële activiteit. Als er een einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door de nabestaande of zijn erfgenamen naar een begraafplaats gebracht om de as te begraven, bij te zetten in het columbarium of uit te strooien. De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. 

 

Procedure

 • je legt een schriftelijke verklaring af in het gemeentehuis of één van de deelgemeenten
 • de dienst bevolking registreert deze verklaring in het bevolkingsregister
 • een ontvangstbewijs wordt afgeleverd als bewijs van de registratie (de registratie is gratis). 

Je kan op elk ogenblik een verklaring herroepen of wijzigen.

Bij overlijden wordt een attest van laatste wilsbeschikking afgeleverd door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene. Dit attest vermeldt of de overledene al dan niet een laatste wilsbeschikking heeft opgemaakt en zo ja, welke wijze door de overledene werd gekozen. Deze wijze van teraardebestelling moet dan ook worden nageleefd.

 

Thema: