Kids-ID

Wat is het?

Het kartonnen identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar werd vervangen door een elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische kinderen, de kids-ID.
In navolging van de elektronische identiteitskaart (EID) voor volwassenen, is de kids-ID een beveiligd document dat door volgende elementen veel minder vervalsbaar is: 

  • gescande foto staat op document en chip;campagnebeeld kids-ID
  • eenvormige nummering;
  • motieven en opschriften in reliëf maken de kaart al tastend controleerbaar;
  • een aantal elementen zijn in UV afgedrukt en er zijn ook ‘pseudo microletters’ afgedrukt in de textuur van het document, beide onzichtbaar voor het blote oog.
  • De kids-ID zorgt ook voor authentificatie en leeftijdcontrole bij internet- en andere toepassingen die voorbehouden zijn voor kinderen en maakt het tevens mogelijk om het kind snel te identificeren, zowel in binnen- als buitenland.

Het identiteits- en reisdocument biedt nog andere voordelen:

  • Elektronische identificatie is mogelijk vanaf zes jaar (het handtekeningcertificaat wordt echter niet geactiveerd aangezien kinderen onder de 12 jaar niet geldig een document kunnen ondertekenen).
  • De kaart zou kunnen gebruikt worden als bibliotheekkaart, lidkaart van een sportclub,...
  • Er staat een uniek noodnummer op vermeld (0032/78.150.350), dat 24u/24 en 7d/7 toegankelijk is. De ouders kunnen dit nummer koppelen aan een cascadesysteem van noodnummers (meer info hierover op www.halloouders.be).
  • De kids-ID heeft het formaat van een bankkaart en is uitgerust met een elektronische microprocessorchip.

 

Prijs

Kids-ID 7,50 EUR
Kids-ID (dringende procedure) 82 EUR
Kids-ID (zeer dringende procedure) 123 EUR
Kids-ID (zeer dringende procedure - levering Brussel) 93 EUR
2 Kids-ID's (dringende/zeer dringende procedure) 54,50 EUR

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag van de kids-ID gebeurt bij de dienst burgerzaken van het gemeentehuis te Zedelgem of in één van de deelgemeentehuizen op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vergezeld van het kind.
Het is dus geen verplicht document (enkel bij reis naar het buitenland), er wordt dan ook geen enkele oproepingsbrief verstuurd.
De kids-ID wordt uitgereikt door de gemeente waar het kind op het ogenblik van de aanvraag is ingeschreven in het bevolkingsregister. Het is maximum 3 jaar geldig en kost 7 EUR.

De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent dient een aanvraagformulier te ondertekenen.
Een pasfoto van het kind is noodzakelijk (zwart-wit of kleur, telkens met een witte achtergrond). Het is de taak van de ouders om erover te waken dat de identiteitsfoto altijd gelijkend is en om, zo nodig, vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum, na 3 jaar een nieuw document aan te vragen.
Let wel dat de wachttijd een 3-tal weken bedraagt. Het document wordt namelijk uit veiligheidsoverwegingen in Brussel opgemaakt. Het is dus niet mogelijk de aanvraag te doen net vóór vertrek naar het buitenland.
Er is wel een spoedprocedure mogelijk (2 dagen wachttijd), tegen een meerkost.

Een 2- tot 3-tal weken na de aanvraag wordt een PIN/PUK-mailing verstuurd naar het adres van de hoofdverblijfplaats van het kind. Elke brief bevat steeds een code ‘contact met de ouders’, die toelaat een lijst met telefoonnummers te bepalen waarnaar de oproepen die op het noodnummer 0032/78.150.350 toekomen, kunnen worden doorgestuurd.

Om de kids-ID te activeren dient de persoon (personen) die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent (uitoefenen), zich in gezelschap van het kind en in het bezit van de brief met de geheime code(s), naar de dienst burgerzaken te begeven (gemeentehuis Zedelgem of deelgemeenten).
De kids-ID wordt afgegeven aan de volwassene, die het document enkel kunnen aanvragen en in bewaring houden. Het kind is titularis van het document. Er kan geen tweede kids-ID worden afgegeven voor hetzelfde kind.

Net als bij de EID moet de kids-ID niet vervangen worden bij verhuis. Het adres staat op de chip en kan aangepast worden door de nieuwe gemeente.

De identiteitsbewijzen in karton blijven bestaan voor kinderen van een andere nationaliteit.

 

Wat bij verlies, diefstal of vernietiging?

Je doet onmiddellijk aangifte via DOCSTOP: 00.800/2123.2123 (gratis in België, 24u/24 en 7d/7).
In het buitenland: vervang het kerngetal 00 door het internationale kerngetal dat gebruikt wordt in het land vanwaar wordt gebeld. Is het nummer niet bereikbaar, bel dan het nummer +322 518 2123 (betalend maar overal bereikbaar). De toegangsinformatie per land vind je op www.docstop.be.
Achteraf moet je bij de politie of bij de dienst burgerzaken een aangifteformulier invullen.

Een verloren of gestolen kids-ID dat niet wordt teruggevonden, wordt na 7 dagen geannuleerd door het gemeentebestuur. Er kan dan een nieuw document aangevraagd worden.

 

Waar is de Kids-ID geldig?

De kids-ID wordt aanvaard als geldig reisdocument in alle landen van de Europese Unie, behalve in Litouwen, Bulgarije, Roemenië en Slowakije. Alle landen die de kids-ID aanvaarden als reisdocument, vind je op de website van FOD Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be.
Enkel de kaart volstaat echter niet om te reizen, het kind moet begeleid worden door één van zijn ouders of voogden die zelf over een geldig identiteitsdocument beschikken.
 

Thema: