Certificaten en vignetten grensovergangen

1. WERKGEVERSVIGNETTEN EN -CERTIFICATEN

Heel wat grensarbeiders ondervinden momenteel problemen om de grenzen met onze buurlanden over te steken om van en naar hun werk te gaan. Dat komt door de reisbeperkingen die verschillen van land tot land. Dat geldt zowel voor Belgen die in het buitenland werken als voor mensen die in het buitenland wonen en van wie het bedrijf in België is gevestigd.

Frankrijk
Mensen die in België wonen en in Frankrijk werken, evenals Franse inwoners die in België werken, zijn onderworpen aan dezelfde eisen voor de rechtvaardiging van hun verplaatsingen als elke persoon die om professionele redenen naar Frankrijk gaat.
Zo moeten zowel Belgische als Franse grensarbeiders:

  • een verklaring op erewoord afleggen met vermelding van de aard van hun verplaatsing;
  • in het bezit zijn van een permanent attest van hun werkgever.

De documenten die nodig zijn voor beroepsverplaatsingen naar Frankrijk vindt u op https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Naast de door Frankrijk vereiste documenten voorziet de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een officieel certificaat voor Franse grensarbeiders, dat zij door hun werkgever kunnen laten invullen. Dat document blijft geldig voor de duur van de crisis.
Download hier het certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor het werk.

Bij gebrek aan een afdoende rechtvaardiging kunnen de Franse autoriteiten die de grens- en wegcontroles uitvoeren, boetes opleggen en verbieden om de grens over te steken.

 

Nederland
Alle grensarbeiders moeten met een verklaring van hun werkgever kunnen aantonen dat zij de Belgisch-Nederlandse grens moeten oversteken om naar hun werk te gaan. De Belgische en Nederlandse autoriteiten zijn evenwel overeengekomen om grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen een vignet ter beschikking te stellen waarmee zij sneller de grens tussen België en Nederland kunnen oversteken. Om geldig te zijn, moet het vignet voorzien zijn van de stempel van de werkgever. Dat toont de
essentiële aard van de grensovergang aan en bewijst dat de criteria voor de definiëring van vitale sectoren en cruciale beroepen die zijn vastgelegd in het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken zijn vervuld.
Het vignet mag alleen worden gebruikt door personen die werkzaam zijn in vitale sectoren en cruciale beroepen. Elk gebruik op basis van onjuiste informatie wordt beschouwd als vervalsing en is daarom strafbaar.
Het is verboden om u via België te verplaatsen van een punt A in Nederland naar een punt B dat ook in Nederland ligt. Die regel geldt voor alle soort verplaatsingen, ook de woon- werkverplaatsingen.

Je kunt de verschillende vignetten voor cruciale beroepen hieronder downloaden (in Nederlands, Frans en Engels).

 

2. CERTIFICATEN VOOR FAMILIELEDEN IN HET BUITENLAND

Los van de werkgeversvignetten (zie hierboven) zijn er nu ook vignetten ter beschikking voor mensen die familieleden gaan halen in het buitenland bv. studenten of buitenlanders die hier familieleden komen oppikken.

Je kunt deze certificaten hieronder downloaden en op eer invullen (in Nederlands, Frans en Engels).